วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการ 9th National e-Learning Seminar and Workshop 2014 Smart Learning with Innovative Technologies มีกิจกรรมการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนบุคคลภายนอกท่านละ 500 บาท มีหัวเรื่องเสวนาและประชุมปฏิบัติการที่น่าสนใจดังนี้

Session 1: Smart Media and Mobile Learning: การเรียนการสอนด้วยสื่อใหม่และแอพการศึกษา
Session 2: Smart Media with Powtoon
Session 3: Smart Classroom Technology
Session 4: Smart Learning with CMU Online (Moodle Version 2.5): การจัดการเรียนการสอนด้วย  
                 ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014  รับจำนวนจำกัดเพียง 250 ท่านเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: