รายวิชาสอน

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง


รายวิชาสอนระดับปริญญาตรี
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design and Development)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Site Management)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลตีเดีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติเดีย (Multimedia Technology Project) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • 4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language Programming)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์
 • รายวิชาสอนอื่นๆ ในอดีต ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ระบบฐานข้อมูล

รายวิชาระดับปริญญาโท
 • คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต (Computer for Graduate) หลักสููตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  หลักสููตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาระดับปริญญาเอก
 • คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น: