บริการสังคม


วิทยากร
ปี พ.ศ. 2561


บรรยาย เรื่อง บทบาทผู้นำนักศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน ผู้นำนักศึกษาเข้าสัมมนา 89 คน [รายละเอียด]ปี พ.ศ. 2560


 • บรรยาย เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560-2569  วันที่ 7 มีนาคม 2560 ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารราชบรรณครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภักยะลา ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 • บรรยาย เรื่อง "YRU e-Learning: เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับ Teacher 4.0" กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [สไลด์ประกอบการบรรยาย] [ภาพประกอบ]

ปี พ.ศ. 2559

 • วิทยากรร่วมเสวนาและนำเสนอผลงาน "สื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์" จัดโดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และไมโครซอฟท์ประเทศไทยและเครือข่ายสถานศึกษา วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ.ภูเก็ต [ภาพประกอบ]
ปี พ.ศ. 2558
 1. บรรยาย เรื่อง "YRU e-Learning: แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับชั้นเรียนปกติ"
  การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 11-12 สิงหาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558 [สไลด์ประกอบการบรรยาย]
 2. บรรยาย เรื่อง "ความสำคัญและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเสริมสร้างความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานคุรุสภา" ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวชิราลงกรณ 50 ปี  วันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.30 น. กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนกว่า 400 คน   โดยมีวิทยากรร่วม ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย. [สไลด์ประกอบการบรรยาย]
ปี พ.ศ. 2557
 1.  วิทยากรและที่ปรึกษา (Mentor) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง รุ่นที่ 1: วันที่ 28-29 มกราคม 2557  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากลุ่มใหม่ จำนวน  32 คน 
 2. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้และทักษะที่จำเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
  โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านไอซีที กิจกรรมศึกษาความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ราชบรรณครินทร์)
ปี พ.ศ. 2556
 1. การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง : วันที่ 27-28 เมษายน 2556  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6) คณะวิทยาศาสตร์ฯ  กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน  20  คน 
 2. การใช้โปรแกรม PSPP เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและโครงการ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 6) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 25 คน 
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอการวิจัย "รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย" วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


บริการวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการวิชาการ)

ปี พ.ศ. 2561

 1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และคู่มือการใช้งาน เรื่อง สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิจัยโดย นางสาวณัฐรีย์ พุกพบสุข โรงเรียเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า)
 2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง ผลการใช้สื่อการสอนประสมผ่านคิวอาร์โค้ด กลุ่มสามารถการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ (Paint) วิจัยโดย นางสาวนิภาพร นนท์ณรงค์ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
 3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิจัยโดย นางสาวรุ่งนภา เลี่ยมเส้ง โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

ปี พ.ศ. 2558
 1. ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียบเรียงโดย นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สิงหาคม 2558)
 2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญาโท เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาต้นแบบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัย นายอิสมาแอ ยีมะแซ หลักสุตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (19 กรกฎาคม 2558)
 3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย การวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเทคนิค R-C-A  ผู้วิจัย: นางสาวณฤดี เนตรโสภา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มีนาคม 2558)

ปี พ.ศ. 2557

 1. ประธานประเมินสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 7  มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมรูปแบบ งานวิจัย เรื่อง การประเมินแบบดุลยภาพการจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา ผู้วิจัย: นายปรีชา พังสุบรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมรูปแบบ งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ระบบการทำงานร่วมกันแบบทีมของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผู้วิจัย: นายวราฤทธิ์ กันแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
 1. ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม งานวิจัย เรื่อง "กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" : ผู้วิจัย นายดนุวัศ สุวรรณวงศ์  ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ธันวาคม 2556) 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน ICT สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พฤศจิกายน 2556)
 3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรู้ งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการเรีนนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู  : ผู้วิจัย นางสาวกรรณิกา ทองพันธ์ วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตุลาคม 2556)
 4. ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถาม งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาาปี่่ 5 สำนักงานเขตพื้นี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  : ผู้วิจัย นางสาวชุลีกร พินธิระ  สาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กันยายน 2556)
 5. ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม เรื่อง การพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ : ผู้วิจัย นางสาวนิมารูนี หะยีวาเงาะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลการสังเคราะห์ระบบบริหารหลักสูตรตามกรอบ/มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มีนาคม 2556)


ที่ปรึกษาโครงการ/โครงงาน (Project) วิทยานิพนธ์ (Thesis)

 1. โครงงาน เรื่อง การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี พ.ศ. 2558  โดย นางสาวรอยฮาน สาและ และนางสาวฮุสนา มีดามี  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2557) [ชมผลงาน]
 2. โครงงาน เรื่อง สื่อวิดีทัศน์นำเสนอสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2558)
 3. โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลง (MoU) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558) [http://www.deepsouthyouth.org] [ชมวิดีทัศน์]
 4. โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวกฤตภาคออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (e-Clipping News) ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558)
 5. โครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (e-Legal) ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558)
 6. โครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (e-Reward/e-Hall of Fame) ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558)
 7. โครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (e-Teacher Practice) ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558)

กรรมการบริการสังคม/การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

 1. ผู้แทมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)
 2. กรรมการ สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  (Deep South Youth Congress) (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
 3. กรรมการที่ปรึกษา สหพันธ์นักเรียน นักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (สสชต.)  (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
 4. ที่ปรึกษาชมรมต้นกล้ารักสันติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พฤษภาคม 2556-ปัจจุบัน)
 5. ที่ปรึกษาชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน)
 6. ที่ปรึกษาชมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - กำลังยื่นเอกสารจัดตั้ง  (มิถุนายน 2558-
  ปัจจุบัน)
 7. ที่ปรึกษาชมรมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มิถุนายน 2555-ปัจจุบัน)

ไม่มีความคิดเห็น: