วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมประเมินจิตพิสัยในระบบอีเลิร์นนิ่ง: จิตอาสา สู้งาน

    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ คือ "เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้"  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างจิตอาสาและการสู้งานให้แก่บัณฑิตในห้องเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ "ชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง" อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในระบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่ง LMS ส่วนใหญ่มีเครื่องมือประเภทบันทึกกิจกรรม การแสดงความเห็นผ่านกระดานเสวนา (Forum) เตรียมให้ผู้สอนนำมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกวันนี้มักเรียกว่า "การจัดการเรียนรู้"

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมบันทึกความดี โดยใช้กระดานเสวนา (Forum) ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่จัดการด้วย Moodle LMS

ตัวอย่างการบันทึกความดีและการให้คะแนนจากผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน

  ดังนั้น จึงทดลองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพฤติกรรม "จิตอาสา สู้งาน" ของนักศึกษาในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) โดยกำหนดกิจกรรมบันทึกความดีของนักศึกษาที่ได้ประพฤติในระหว่างภาคเรียน โดยให้แต่ละคนบันทึกความดีที่เน้น "จิตอาสาและสู้งาน" อย่างน้อยคนละ 10 ครั้ง โดยให้นักศึกษาเขียนบรรยายถึงพฤติกรรมที่ได้กระทำ  อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนประเมินระดับคะแนน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคะแนนจิตพิสัยและใช้ประกอบการประเมินระดับผลการเรียนของรายวิชาด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษาในระบบอีเลิร์นนิ่ง โดยจะได้รายงานผลการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และจิตพิสัยนี้ในโอกาสต่อไป