วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การวิจัยชั้นเรียนแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

    การจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีรูปแบบและลักษณะของการผสมผสานได้หลากหลายลักษณะ เช่น ผสมผสานเทคนิคการสอน ผสมผสานช่วงระยะเวลาการสอน ผสมผสานรูปแบบเนื้อหา ผสมผสานเครื่องมือและช่องทางการเรียนรู้  ผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้  ผสมผสานแหล่งเรียนรู้  เป็นต้น

   อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง ชั้นเรียนปกติ (Traditional or Offline Classroom) และ ชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning or Online Classroom) ก็นับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มักนิยมใช้ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึง มีกิจกรรมการเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนปกติ มีผู้สอนเข้าชั้นเรียนบรรยายสรุปเนื้อหา และมีกิจกรรมหรือเนื้อหาเสริมการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่บริหารจัดการด้วย LMS ให้ผู้เรียนได้เรียนเสริม  แต่ปัญหาสำคัญที่ผู้สอนมักพบประการหนึ่ง (จากประสบการณ์การสอนโดยส่วนตัว) คือ ผู้เรียนมักขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า ไม่มีสมาธิในการเรียน นั่งฟังบรรยายโดยไม่กระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม ไม่มีการโต้ตอบ ไม่กล้าแสดงออก  ไม่กล้าพูด ไม่กล้าสื่อสารในชั้นเรียน เป็นต้น
 
บรรยากาศขณะเรียนในชั้นเรียนปกติ (นักศึกษาตอบคำถาม)
    ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรของผู้เรียนดังกล่าว ผู้สอนจึงได้ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประยุกต์นำเอา Attendance Module หรือโมดูลกิจกรรมเช็คชื่อออนไลน์และให้คะแนน ซึ่งเป็น Module ที่ต้องติดตั้งเพิ่มให้กับ Moodle LMS

     โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นเรียนปกติและชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง ดังนี้
1. ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาหรืออ่านเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าก่อนจะสอนในแต่ละบท
2. กำหนดกิจกรรมการเช็คชื่อและให้คะแนนในการตอบคำถาม ระหว่างเรียน ดังนี้