ประวัติส่วนตัว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี -Asst.Prof. Dr.Sirichai Namburi
Department of Applied Science, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University
โทรศัพท์:  Mobile: 08-4196-8099
e-mail:  sirichai.nbr@gmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , sirichai.nbr@yru.ac.th   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Website: http://sirichai.yru.ac.th, http://ict-bl.blogspot.com 
 
ประวัติส่วนตัว

 • ภูมิลำเนาเกิด : 45 หมู่ 10 (บ้านใหม่ทุ่งจำรอง) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ. ชัยนาท (อ.หนองมะโมง แยกออกมาจากอำเภอมาจาก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท)
 • ที่อยู่ปัจจุบัน: 133/76 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

http://www.youtube.com/watch?v=TKX8aICOSVU
ขอเชิญชมวิดีทัศน์ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประวัติการศึกษา (Education)
รางวัลที่ได้รับ
 • รางวัลชนะเลิศ The PERF บุคลากรสายวิชการดีเด่นด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รางวัล  "Best Practice in Teaching 2017" แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รางวัลนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 4 (ระดับดีเด่น)  ประจำปี พ.ศ. 2560 จัดโดยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดัน 2 The PERF บุคลากรสายวิชาการดีเด่นด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • รางวัลชนะเลิศ The PERF บุคลากรสายวิชาการดีเด่นด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้อมูลเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
    Presentation
Articles and Conferences

1. ศิริชัย นามบุรี. "แนวทางการประเมินจริยธรรมที่สนับสนุนความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนในระบบ e-learning". วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) : 139-155. (เสนอแนวคิดก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์)
2. ศิริชัย นามบุรี, นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และมนต์ชัย เทียนทอง. ระบบสนับสนุนการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง [Proceeding RSU Research Conferences 2009, 2 April 2009]

3. ศิริชัย นามบุรี, นิดาพรรณ
สุรีรัตนันท์ และมนต์ชัย เทียนทอง.
แนวทางการพัฒนาโมดูลกิจกรรมใหม่สำหรับมูเดิ้ล. [Proceeding NCTechED 2nd , 8-11 July 2009]

4. ศิริชัย นามบุรี, นิดาพรรณ
สุรีรัตนันท์ และ มนต์ชัย เทียนทอง. การพัฒนาโมดูลกิจกรรมใหม่สำหรับเสริมมูเดิ้ล”. วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 1. 1(มกราคม-มิถุนายน 2553), หน้า 66-75.

5. ศิริชัย นามบุรี นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และ มนต์ชัย เทียนทอง. "การพัฒนารูปแบบและโมดูลซอฟต์แวร์สำหรับประเมินและปรับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง"
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) : 41-58.

6. Sirichai Namburi, Nidapan Sureerattanan and Monchai Thianthong. A Development Model and Software Module for Assessment and Modification Ethical Behavior of Learner’s Learning Responsibility in E-Learning Environment”. The Second Annual International Conference on Social Sciences and Humanities. April 1-2, 2010. Bangkok, Thailand.

7. ศิริชัย นามบุรี นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์ และ มนต์ชัย เทียนทอง. "การพัฒนาโมดูลซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนการประเมินและการปรับพฤติกรรมทางจริยธิรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง". The 6th National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2010. June 3-5, 2010. Eastin Hotel Bangkok, Thailand.

      บทความอื่น ๆ ประกอบการศึกษา

      Experimental site
 • http://e-learning.yru.ac.th/eres การทดลองจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งและการติดตั้งโมดูลระบบประเมินและปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง

ประวัติการทำงาน (Work Experiences)
 • พ.ศ. 2532-2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์
 • พ.ศ. 2537-2538 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ. สงขลา
 • พ.ศ. 2539-2542 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน อาจารย์  ระดับ 7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประวัติงานบริหาร (Administrator Experiences)
 • พ.ศ. 2545-2546 ผู้ประสานงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏยะลา
 • พ.ศ. 2547-2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏยะลา
 • พ.ศ. 2549-2551 ประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • พ.ศ. 2553-2555 ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  และ หัวงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (16 ตุลาคม 2553 - 15 พฤศจิกายน 2554)
 • พ.ศ. 2554-2556 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 พฤศจิกายน 2554-30 เมษายน 2556)
 • 1 พฤษภาคม 2556-20 กันยายน 2556 รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 27 กันยายน 2556-19 ธันวาคม 2556  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 20 ธันวาคม 2556-7 ธันวาคม 2560 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ กำกับการบริหารหน่วยงาน 1) ประธานกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)
  2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://aritc.yur.ac.th)
  3) สำนักงานประกันคุณภาพ (http://president.yru.ac.th/qa)
  4) ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (http://clas.yru.ac.th)
  5) สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://radio.yru.ac.th)
  6) ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะล โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  7) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560)
 • 15 ธันวาคม 2560- 9 สิงหาคม 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 14 กันยายน 2561-9 สิงหาคม 2565  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภายในมหาวิทยาลัย
 1. กรรมการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กบม.) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557-2559) ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)
 2. ประธานดำเนินงานการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2556-2560)
 4. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภักยะลา (พ.ศ. 2558-2560)
 5. ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2558-2560)
 6. ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2556-2560)
 7. ประธานที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ชมรมฑูตสันติภาพ ชมรมต้นกล้าจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2556-ปัจจุบัน)
 8. ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program: SMP โรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดยะลา (http://smp-yru.blogspot.com)  ระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน 
 • ภายนอกมหาวิทยาลัย
 1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)
 2. กรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์นักเรียน นักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (สสชต.) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557-2560

1) ร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์ ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับประชาพิจารณ์ ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับ สกอ. (2 มิถุนายน 2557)
2) กำกับหน่วยงาน สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2560 ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับมอบหมายให้กำกับการดำเนินงานหน่วยสำนักงานประกันคุณภาพ (http://president.yru.ac.th/qa)

ปีการศึกษา 2556

1) กำกับหน่วยงาน สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2) กำกับตัวชี้วัดของ กพร.
3) กำกับตัวชี้วัดของ สกอ.
4)  ร่วมประชุมการวิพากย์และให้ข้อเสนอแนตัวชี้วัด สมศ. รอบ 4 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง จัดโดย สมศ. (20 ธันวาคม 2556)

ปีการศึกษา 2555 
1) กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก) ประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2) กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประเมินภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3) ประธานกรรมการกำกับตัวบ่งชี้ระดับคณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัด SAR 2.8, 3.1, 3.2, 6.1, 7.2, 10, 11

ปีการศึกษา 2554

1) กรรมการและเลขานุการ ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก) ประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2) กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประเมินภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3) ประธานกรรมการกำกับตัวบ่งชี้ระดับคณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ตัวชี้วัด SAR 2.8, 3.1, 3.2, 6.1, 7.2, 10, 11


ปรับปรุงเมื่อ 8 มิถุนายน 2557