วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจด้านการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน สมัครเข้าร่วม "การสัมมนาและอบรมปฏิบัติการการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 " โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
    ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์และชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท (รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ชำระเงินล่วงหน้า) ได้โดยการแสกน QR Code ดังภาพ หรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  http://gg.gg/yru-ite58  ท่านได้จะไดรับสิทธิ์เป็นสมาชิกเครือข่าย "ครูไทยชายแดนใต้หัวใจไอซีที" รับสิทธิ์บริการให้คำปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิจัยโดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน การวิจัยระดับปริญญาโท/เอกด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น
    นอกจากนั้นยังจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตรผ่านการอบรม (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)  และบริการอื่นๆ จาก "ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที" งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ ในอนาคต รวมทั้งการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
เว็บไซต์ลงทะเบียน http://gg.gg/yru-ite58
    นอกจากนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว วันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ยังเป็นช่วงของการจัดงาน "มรย.วิชาการ คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล"  ซึ่งจะมีกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาของทุกหลักสูตร นิทรรศการวิชาการและการบริการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังเว็บไซต์   http://www.yru.ac.th/academic58 
http://www.yru.ac.th/academic58