วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของอาจารย์ กับการเสริมสร้างบทบาทของผู้นำนักศึกษาในการหนุนเสริมการสร้างสันติสุข

[Download เอกสารประกอบการบรรยาย]
ในสภาพที่สังคมไทยต้องการผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ การบ่อเพาะผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกฝน เปิดโอกาส จัดสถานการณ์ จัดเวที รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หนุนเสริมให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ "คิดดี คิดได้ คิดเป็น" นำพาตนเอง ครอบครัว สังคมรอบข้าง หรือประเทศชาติไปสู่ความสุข เป็นสังคมแห่ง "สันติสุข" ต่อไป
   วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. มีโอกาสเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเชิญจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม และทีมงาน เพื่อให้แนวคิดในเรื่อง "บทบาทของผู้นำนักศึกษาในการหนุนเสริมการสร้างสันติสุข" มีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
    เนื้อหาสาระสำคัญของการหนุนเสริม ได้แก่ ทบทวนเป้าหมายการเข้ามาเป็นผู้นำนักศึกษา คุณลักษณะของผู้นำที่สังคมต้องการ การฝึกคิดเชิงบวกสร้างสันติสุข และบทบาทของผู้นำในการหนุนเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ออกเป็นอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป รวมทั้งให้แนวคิดการเป็นผู้นำหนุนเสริมกระบวนการพัฒนาของโลก สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามกรอบ SDGs 17 ด้านตามที่สหประชาชาติ (UN) กำหนดกรอบเป้าหมายไว้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากจะเรียนรู้ นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้สอนในยุคปัจจุบัน ที่ผู้เรียนกำลังเปลี่ยนถ่ายเป็นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเป็นหลัก ผู้เรียนกำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ Digital Transformation Learner ด้วยอัตราเร่งที่รวดเร็ว แต่ผู้สอนเองยังคงจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ที่ง่ายและสะดวกต่อการสอนเพื่อสอบ
   การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://science.yru.ac.th/computer) จึงจำเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเน้นการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ร่วมกัน (Blended Learning) ได้แก่  การแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ออกแบบและมอบหมายงาน (Assignment) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนกำหนดกรอบเนื้อหา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใช้เครื่องมือ Google App for Education ได้แก่ Google Slide (เน้นออกแบบและสร้างเป็น Infographic) สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม นำเสนอผลงานของแต่ละทีมไปแชร์กันที่ชุมชนของรายวิชา ที่สร้างโดยใช้ Google+ 
    จากนั้น เน้นให้ทุกคนในทีมมีโอกาสนำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์  ออกแบบเป็นกิจกรรมเชิงรุก ทั้งนี้ โดยมีผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น เสริมความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเรียบร้อย หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคน บันทึกผลการเรียนรู้ประจำวันในเว็บบล็อกของตนเอง เพื่อสร้างทักษะการเขียน การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
       

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปีการศึกษา 2561เนื้อหาการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันนี้ คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้  พัฒนาตนเองให้เป็น
"ครูนักออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
Soft Skill และ Hard Skill สำหรับการออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต"  
  การพัฒนาครูคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการออกแบบการสอน โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญ ทำอย่างไรให้ครูรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือไปสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพต่อไป
  • ปัญหาสำคัญ ที่รับทราบจากประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1. เวลาสำหรับการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ มีข้อแนะนำให้บูรณาการแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชิ้นงาน การประเมินชิ้นงาน ดูพัฒนาการของผู้เรียน มากกว่าการเรียนการสอนเพื่อสอบให้คะแนน)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีข้อแนะนำ ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กลุ่มเป็นฐาน)
  3. นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ระดับชั้น ป.2) มีข้อแนะนำให้ผู้เรียนจากสื่อวิดทัศน์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถามให้ผู้เรียนตอบ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน และเสนอแนะให้ทำวิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย โดยทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนภาษาไทย


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: เวที KM YRU Forum 2017


[ข้อมูลเพิ่มเติม]
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคที่ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ทำให้ไอซีทีมีผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุค Gen Z ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีบุคลิกเฉพาะที่ต้องการโจทย์การเรียนรู้ที่ท้าทาย ลงมือทำด้วยตนเอง มุ่งวัดที่ผลงาน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM YRU Forum 2017 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เป็นหัวเรื่องในการแลกเปลี่ยน และได้มีโอกาสนำเสนอแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายเทคนิคและวิธีจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และยินดีแลกเปลี่ยนกันที่อีเมล sirichai.nbr@yru.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการผสมผสน (Blended Learning) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารและไอที

   ผลงานนำเสนอของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) ด้วยสื่อคลิปวีดีทัศน์ ซึ่งเกิดจาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้วยรูปแบบ  “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้งานมอบหมายและโครงงานเป็นฐาน”  ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

ติดตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาที่ 
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454 

   
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 


กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  

ตัวอย่างวีดีทัศน์นำเสนอโครงงาน

1. ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  https://youtu.be/PcuawT5jDq0 

2. ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักเรียน  https://youtu.be/iw3kJ_MEcR0


3. ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน  https://youtu.be/uulajd1yjcg 


4. ระบบสารสนเทศงานวิชาการ https://youtu.be/DnY6D3Bm1JU 


5. ระบบสารสนเทศการจัดตารางเรียน https://youtu.be/pH98Ro4fmKk  [รายงานโครงงาน]


6. ระบบสารสนเทศห้องพยาบาล  https://youtu.be/7d8Wiu2cOTU