วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การสอนด้วยการลงมือปฏิบัติและบูรณาการความรู้ ทักษะกับการทำงานจริง นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะบา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนผ่านเว็บหรือเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://sciencey.yru.ac.th/computer)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันนี้รายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนในพื้นที่นิยมเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญและเลือกเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ แต่ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นการฝึกทักษะการทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น
   ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชา WBI  เห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน และหาแนวทางที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน (นอกเหนือจากวิธีการอบรม) และเผยแพร่ให้แก่ครูและผู้เรียนที่สนใจพัฒนาทักษะการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ คือ การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม eXeLearning (http://www.exelearning.org)  ซึ่งเน้นเนื้อหาเป็นข้อความ ภาพนิ่ง และวิดีทัศน์ โดยเน้นการใช้ "วิธีการสอนแบบสาธิตขั้นตอนการทดลอง" ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and Mathematics Program: SMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก 9 โรงเรียน (http://smp-blogspot.com) โดยให้ครูผู้สอนในโรงเรียน SMP เป็นครูผู้สอนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นักศึกษาในรายวิชา WBI เป็นผู้พัฒนาบทเรียน นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP เป็นผู้สนับสนุนทีมพัฒนา และมีผู้สอน และคณาจารย์จากสาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

     สำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งต้นแบบในการจัดทำครั้งนี้ กำหนดเนื้อหาการทดลองหรือปฏิบัติการในรายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4  จำนวน 7 เรื่อง โดยใช้หลักสูตรที่ปรับใช้ร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่าย SMP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาเพิ่มเติม เคมีเล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสามารถการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศีกษาธิการ (สสวท.) โดยจัดทำเนื้อหารวม 7 เรื่อง ดังนี้

     1) เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
     2) การแยกสายการกลั่นธรรมดา
     3) การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ
     4) การเกิดปฏิกิริยาของสายประกอบไอโอนิก
     5) การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
     6) สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
     7) การแยกสายด้วยกรวยแยก

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ทักษะในศตวรรษที่ 21: การออกแบบและการนำเสนอสื่อจากการเรียนรู้เป็นทีม

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือทำ ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือ การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับชีวิตและสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะต้องนำไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือวิชาชีพของเขา
    พัฒนาการของผู้เรียน เกิดจากการได้ลงมือทำงานร่วมกันเป็นทีม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสำคัญ และออกแบบ วางแผนในการนำเสนอ ผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และให้กำลังใจในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน จนสามารถบรรลุและสำเร็จเป้าหมายของการเรียนรู้ได้
    การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา WBI ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตมีวิชาชีพครู ที่เก่งทักษะการสอนในสภาพแวดล้อมบนเว็บ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากผลการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน: ออนไลน์หรือนอกห้องเรียน ในสัดส่วน 30:70 ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสูง  ข้อสังเกตคือ การใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การนำเสนอ การเขียน (ในเว็บบล็อก) ซึ่งเดิมค่อนข้างเป็นปัญหา เริ่มดีขึ้นตามลำดับ นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทบาทของอาจารย์ กับการเสริมสร้างบทบาทของผู้นำนักศึกษาในการหนุนเสริมการสร้างสันติสุข

[Download เอกสารประกอบการบรรยาย]
ในสภาพที่สังคมไทยต้องการผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ การบ่อเพาะผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะฝึกฝน เปิดโอกาส จัดสถานการณ์ จัดเวที รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หนุนเสริมให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ "คิดดี คิดได้ คิดเป็น" นำพาตนเอง ครอบครัว สังคมรอบข้าง หรือประเทศชาติไปสู่ความสุข เป็นสังคมแห่ง "สันติสุข" ต่อไป
   วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. มีโอกาสเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเชิญจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม และทีมงาน เพื่อให้แนวคิดในเรื่อง "บทบาทของผู้นำนักศึกษาในการหนุนเสริมการสร้างสันติสุข" มีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
    เนื้อหาสาระสำคัญของการหนุนเสริม ได้แก่ ทบทวนเป้าหมายการเข้ามาเป็นผู้นำนักศึกษา คุณลักษณะของผู้นำที่สังคมต้องการ การฝึกคิดเชิงบวกสร้างสันติสุข และบทบาทของผู้นำในการหนุนเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ออกเป็นอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป รวมทั้งให้แนวคิดการเป็นผู้นำหนุนเสริมกระบวนการพัฒนาของโลก สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามกรอบ SDGs 17 ด้านตามที่สหประชาชาติ (UN) กำหนดกรอบเป้าหมายไว้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อยากจะเรียนรู้ นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้สอนในยุคปัจจุบัน ที่ผู้เรียนกำลังเปลี่ยนถ่ายเป็นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเป็นหลัก ผู้เรียนกำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ Digital Transformation Learner ด้วยอัตราเร่งที่รวดเร็ว แต่ผู้สอนเองยังคงจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ที่ง่ายและสะดวกต่อการสอนเพื่อสอบ
   การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://science.yru.ac.th/computer) จึงจำเป็นต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเน้นการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ร่วมกัน (Blended Learning) ได้แก่  การแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน ออกแบบและมอบหมายงาน (Assignment) ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนกำหนดกรอบเนื้อหา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใช้เครื่องมือ Google App for Education ได้แก่ Google Slide (เน้นออกแบบและสร้างเป็น Infographic) สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม นำเสนอผลงานของแต่ละทีมไปแชร์กันที่ชุมชนของรายวิชา ที่สร้างโดยใช้ Google+ 
    จากนั้น เน้นให้ทุกคนในทีมมีโอกาสนำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์  ออกแบบเป็นกิจกรรมเชิงรุก ทั้งนี้ โดยมีผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น เสริมความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเรียบร้อย หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคน บันทึกผลการเรียนรู้ประจำวันในเว็บบล็อกของตนเอง เพื่อสร้างทักษะการเขียน การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
       

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปีการศึกษา 2561เนื้อหาการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันนี้ คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้  พัฒนาตนเองให้เป็น
"ครูนักออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
Soft Skill และ Hard Skill สำหรับการออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต"  
  การพัฒนาครูคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการออกแบบการสอน โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญ ทำอย่างไรให้ครูรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือไปสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพต่อไป
  • ปัญหาสำคัญ ที่รับทราบจากประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1. เวลาสำหรับการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ มีข้อแนะนำให้บูรณาการแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชิ้นงาน การประเมินชิ้นงาน ดูพัฒนาการของผู้เรียน มากกว่าการเรียนการสอนเพื่อสอบให้คะแนน)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีข้อแนะนำ ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กลุ่มเป็นฐาน)
  3. นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ระดับชั้น ป.2) มีข้อแนะนำให้ผู้เรียนจากสื่อวิดทัศน์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถามให้ผู้เรียนตอบ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน และเสนอแนะให้ทำวิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย โดยทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนภาษาไทย