วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: เวที KM YRU Forum 2017


[ข้อมูลเพิ่มเติม]
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคที่ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ทำให้ไอซีทีมีผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุค Gen Z ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีบุคลิกเฉพาะที่ต้องการโจทย์การเรียนรู้ที่ท้าทาย ลงมือทำด้วยตนเอง มุ่งวัดที่ผลงาน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM YRU Forum 2017 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เป็นหัวเรื่องในการแลกเปลี่ยน และได้มีโอกาสนำเสนอแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายเทคนิคและวิธีจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และยินดีแลกเปลี่ยนกันที่อีเมล sirichai.nbr@yru.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการผสมผสน (Blended Learning) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารและไอที

   ผลงานนำเสนอของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) ด้วยสื่อคลิปวีดีทัศน์ ซึ่งเกิดจาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้วยรูปแบบ  “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้งานมอบหมายและโครงงานเป็นฐาน”  ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

ติดตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาที่ 
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454 

   
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 


กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  

ตัวอย่างวีดีทัศน์นำเสนอโครงงาน

1. ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  https://youtu.be/PcuawT5jDq0 

2. ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักเรียน  https://youtu.be/iw3kJ_MEcR0


3. ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน  https://youtu.be/uulajd1yjcg 


4. ระบบสารสนเทศงานวิชาการ https://youtu.be/DnY6D3Bm1JU 


5. ระบบสารสนเทศการจัดตารางเรียน https://youtu.be/pH98Ro4fmKk  [รายงานโครงงาน]


6. ระบบสารสนเทศห้องพยาบาล  https://youtu.be/7d8Wiu2cOTU 


วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการพัฒนาเว็บบล็อกประกอบการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมงานมอบหมายในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ส่งเว็บบล็อก
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุค Gen I (Internet Generation) ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Notebook เข้าถึงแอฟพลิเคชั่น (Application) ผ่าน Smart Phone ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อทุกๆ อย่างผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นการเข้าถึง ดูภาพ หรือกวาดสายตาดูข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว นักศึกษาในยุคนี้ จึงมักขาดทักษะการฟัง การอ่าน และการสรุปความ และที่สำคัญคือ "ทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการ"  แม้กระทั่ง ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้ไอซีที ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การแข่งขันในการดำเนินงานขององค์กร
สร้างเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน
   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงนำเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ (นักศึกษาไทยกลับไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ) คือ Weblog โดยใช้เครื่องมือของ Google (http://www.blogger.com or http://www.blogspot.com)  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในรายวิชาไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (http://elearning.yru.ac.th) กำหนดเป็นงานมอบหมาย (Assignment)  ให้นักศึกษาทุกคนมีเว็บบล็อก สำหรับการบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้ง และเผยแพร่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังชุมชนของรายวิชาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Google+ (https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454)  ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครื่องมือสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย
วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

การบันทึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอนผ่านเว็บบล็อก: เครื่องมือติดดามนิเทศระยะไกล

การออกฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นระยะเวลา 1 ปี ระบบการออกฝึกปฏิบัติการสอนและการติดตามนิเทศของอาจารย์ประจำหลักสูตร จะต้องติดตามนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง ด้วยปัญหาระยะทาง จำนวนอาจารย์นิเทศก์มีจำกัด แต่จำนวนนักศึกษาในโรงเรียนหน่วยฝึกมีจำนวนมาก 6-8 คน กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จึงต้องหาเครื่องมือในการติดตามนิเทศนักศึกษา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การบันทึกกิจกรรม ประสบการณ์ ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนผ่านเว็บบล็อก เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานในการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาบันทึกไว้ในเว็บบล็อก จะเป็นประวัติผลงานหรือประวัติส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำไปใช้ในการสมัครงาน ที่สำคัญเป็นการฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเขียน การอ่าน การสรุปความ และการฝึกทักษะการนำเสนอผ่านเว็บบล็อกของตนเองโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ Google App ประกอบการนำเสนอเว็บบล็อก ทีสำคัญคือ การฝึกคุณลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ
   ความสำเร็จของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฏิบัติการสอน 1 ปี) ในปีการศึกษา ดังตัวอย่างเว็บบล็อกของนักศึกษาต่อไปนี้

1. 405609016  นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ อาแวจือแร  http://tee016.blogspot.com
2. 405609006  นางสาวมัรยานี ยามาตีมุ  http://405609006.blogspot.com
3. 405609009  นางสาวยัสมี สาและ https://yasmeetsb4.blogspot.com
4. 405609012  นางสาวสารีเปาะห์ สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ http://ss09012.blogspot.com
5. 405609019  นางสาวทารินา บินมามะ https://tharina019.blogspot.com
6. 405609022  นายแวอัสรี แวมายิ http://skcomputersk.blogspot.com
7. 405609032  นายซอบรี มูน๊ะ http://sobree032.blogspot.com/
8. 405609028  นางสาวการีมะห์ มะแซ http://kareemah028.blogspot.com/p/2.html

  ตัวอย่างการพัฒนาเว็บบล็อกเหล่านี้ นับเป็นแนวทางของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูพันธุ์ใหม่ Teacher 4.0 ที่จะสามารถจัดระบบความรู้หรือจัดการความรู้ของตนเองผ่านเว็บบล็อก และนำทักษะการใช้ Google App เช่น Google Drive, Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Gmail และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นฐานในการจัดการเรียนเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับอาชีพครู 4.0 ในอนาคต
 
 
 
 

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความสำเร็จกระบวนการให้คำปรึกษาโครงการวิจัยผ่านเครื่องมือบนคลาวน์คอมพิวติ้ง


Google Mail ในการติดต่อสื่อสารและค้นคืนเรื่องเดิม
Google Mail สำหรับการติดตามและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ สะดวกในการค้นคืน
  
      ยุคปัจจุบัน ดังที่ได้เรารับรู้รับทราบความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทีี่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้ข้อจำกัดด้านระยะทาง เวลา และสถานที่ มีผลทำให้วิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ การทำงานของเราเปลี่ยนไป จากแบบเดิมๆ ในอดีตอย่างมากมาย ซึ่งหากเราเองใม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว เราอาจอยู่ในสังคมโดยขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือแทนวิถีแบบเดิมๆ 
    สำหรับการจัดการเรียนรู้หรือการศึกษาของหลักสูตรก็เช่นกัน ทั้งโครงสร้าง รายวิชาเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในหลักสูตรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างขนานใหญ่ รวมถึงบทบาทของผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้ทันต่อวิถีชีวิตของผู้เรีียนในศตวรรษที่ 21  ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (โรงเรียน) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาจะเลือกสถานศึกษาในเขตจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เป็นส่วนใหญ่ โดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการสอน และมีกิจกรรมเสริมจำนวนมาก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการ (Project) เพื่อการพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน หรือพัฒนาโรงเรียน ที่สำคัญนักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำ "โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยชั้นเรียน" เป็นรายบุคคล คนละ 1 เรื่อง โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตรและปัญหาที่พบในโรงเรียนหรือห้องเรียนในการทำวิจัย และดำเนินการวิจัย จัดทำรายงานการวิจัยให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก็ประจำโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรให้คำปรึกษา