วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมและวิทยกรแนะนำทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ของ มรย.

เล่าสู่กันฟัง...เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรย. ให้โอกาสเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ "เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนกว่า 2,000 คน และร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557  ณ หอประชุมใหญ่ มรย. มี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง 
    ทั้งสองกิจกรรมมีนักศึกษาและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยให้ความสนใจต่อการทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ของ มรย.เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ ICT เน้นที่โครงการจัดหา Smart Phone, Tablet เงินผ่อนแก่นักศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 นี้ มรย. ตั้งเป้าพัฒนาอาจารย์มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งร้อยละ 50 ซึ่งผลการดำเนินงานในโครงการขณะนี้ มีอาจารย์สร้างรายวิชาอีเลิร์นนิ่งกว่า 150 ท่าน  (กลุ่มใหม่และกลุ่มเก่า) จากอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 260 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 และจะผลักดันต่อในปีงบประมาณ 2558 ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้แก่อาจารย์ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น