วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชุมชนแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู: สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.5 ปี)

https://plus.google.com/u/0/communities/101767141028816696472 
      ในสถานการณ์ที่มีเวลาจำกัดและความไม่สะดวกในการเดินทางลงนิเทศนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ประมาณ 2 ชั่วโมง  คณะอาจารย์นิเทศจึงได้นำสื่อสังคมออนไลน์ Google+ ร่วมกับ Google App เช่น Google Slide, Google Doc, Google Drive, Google Blog (Blogger.com)  มาเป็นเครื่องมือจัดการกิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยสาขาคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ร่วมกับคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    โดยเฉพาะการใช้ Google+ สร้างชุมชน "ประสบการณ์วิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ (https://plus.google.com/u/0/communities/101767141028816696472) ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นอกจากนั้นยังเปิดให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
หรือแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในชุมชนที่สร้างขึ้น
    ทั้งนี้ นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์จากชั้นเรียนและรายวิชา โดยเฉพาะทักษะไอซีที มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศ เป้าหมายเพื่อสร้างครูคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะในการปรับประยุกต์ใช้ไอซีที เพื่อการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ