วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 5th TCU International e-Learning Conference : Overcome the Uncertainty of Technology in Education

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 5th TCU International e-Learning Conference : Overcome the Uncertainty of Technology in Education ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 นี้ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
  ในปีนี้มีหัวข้อการจัดสัมมนาที่น่าสนใจมากมายภายใต้ 
Conference Theme
 
Overcome the Uncertainty of Technology in Education.
 
Conference Sub-Themes
 
 1. Uncertainty of Technology in Education
 2. Trends and Directions of Technology in Education
 3. MOOCs
 4. Diversity of Technology in Education
 5. M-Learning
 6. Social Learning and Social Media
 7. Emerging Technology for Online Education
 8. Virtual Reality Applications
 9. Educational Cloud "Develop Infrastructure"
 10. Learning Analytics
 11. Game-Based Education
 12. Quality Assurance in Distance Online Education
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://iec2014.thaicyberu.go.th 

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมกรรมการ The 1st Deep South Youth Congress Meeting

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้รับเกียรติเชิญจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม The 1st Deep South Youth Congress Meeting ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยร่วมกิจกรรมกับผู้แทนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือดำเนินงานในด้านป้องกัน ส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ คิดเชิงสร้างสรรค์ ร่วมทำหรือขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อความสงบและสันติสุขให้เกิดในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)