เอกสารวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน


 1. ศิริชัย นามบุรี.  การบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website Management).  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556. 264 หน้า. (การจัดทำเอกสารตำราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 2. ศิริชัย นามบุรี. การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (C++). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา, 2556.
 3. รายการเอกสาร งานวิจัย และบทความเผยแพร่ผ่านห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  http://opac.yru.ac.th (คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มรย.)


คู่มือและเอกสารทั่วไป

ผลงานพัฒนาเว็บไซต์/เว็บบล็อก

เว็บไซต์ส่วนบุคคล
เว็บไซต์องค์กร/หน่วยงาน
 • http://web.yru.ac.th/qa -สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ttp://web.yru.ac.th/science/web - เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 • http://web.yru.ac.th/science/qa  - เว็บไซต์หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 • http://www.yru.ac.th/news  - เว็บไซต์ศูนย์ข่ายออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะล
 • http://web.yru.ac.th/science/multimedia  - เว็บไซต์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปัจจุบันย้ายเว็บไซต์มาที่
 • http://www.yru.ac.th/research2009 - เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต
 • http://www.yru.ac.th/e-journal - เว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Web Application)
 • http://www.youtube.com/sirichainbr - วิดีโอส่วนตัวบน Youtube
 • http://kb.yru.ac.th - คลังปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • http://web.yru.ac.th/science/encyclopedia - สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เว็บไซต์ด้านอีเลิร์นนิ่ง

 • http://www.e-learning108.info - พัฒนาเว็บไซต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอีเลิร์นนิ่
 • http://e-learning.yru.ac.th - เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง มรย.
 • http://e-learning.yru.ac.th/eres  - เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง บริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านอีเลิร์นนิ่ง (ปัจจุบันปรับมาใช้เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งของคณะวิทยาศาสตร์ฯ แทน)
 • http://e-learning.yru.ac.th/dbscience - เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น
 • http://e-learning.yru.ac.th/docs -โครงการพัฒนาคู่มือ EL-YRU ในรูปแบบเอกสาร Wiki
 • http://e-learning.yru.ac.th/yrublog  - โครงการพัฒนาเว็บบล็อกของ มรย.
 • http://e-learning.yru.ac.th/yrukc -โครงการพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ มรย. (ปิดปรับปรุง)

ไม่มีความคิดเห็น: