วิจัย-บทความ

กรอบงานวิจัยและด้านวิชาการที่ความสนใจ

 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออฟไลน์/ออนไลน์  การพัฒนาบทเรียนบทเว็บ (Web Based Instruction: WBI) การฝึกอบรม/การชี้แนะออนไลน์ การฝึกอบรมผ่านเว็บ
 2. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน
 3. การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design and Development) 
 5. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application)  การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 
 6. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ 
 7. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
 8.  ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (Open Source Software: OSS) กับการประยุกต์ใช้งานด้านการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 
 9. การวิจัยเชิงสำรวจที่เกี่ยวข้องกับ ICT for Education, Computer Education, Knowledge Management   
 10. การวิจัยด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

ผลงานวิจัย
 1. ศิริชัย นามบุรี และคณะ. (2556). รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมกันผ่านเว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์สอนทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการวิจัย)
  แหล่งทุน: สนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจัย “ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย” (งบสนับสนุน สกว. ร่วมกับสถาบันรามจิตติ : กำลังดำเนินการวิจัย
 2. ศิริชัย นามบุรี. (2556). ผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในระบบอีเลิร์นนิ่ง. ยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
  แหล่งทุน: งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 3. ศิริชัย นามบุรี. (2555). การพัฒนาคลังปัญญา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
  แหล่งทุน: งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2555
 4. ศิริชัย นามบุรี. (2555). ผลการจัดการการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในระบบอีเลิร์นนิ่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
  แหล่งทุน: ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 5. ศิริชัย นามบุรี. (2554). การพัฒนาฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์แบบมัลติมีเดีย มหาวิทยลัยราชภัฏยะลายะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
  แหล่งทุน: งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2554
 6. ศิริชัย นามบุรี และคณะ. (2552). ความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
  แหล่งทุน: งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2552
 7. ศิริชัย นามบุรี. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนปกติและบทเรียนสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งผ่าน Moodle LMS. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
  แหล่งทุน: งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2550
 8. ศิริชัย นามบุรี. (2547). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการใช้สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสถาบันราชภัฏ ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
  แหล่งทุน
 9. ศิริชัย นามบุรี. (2545). การพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวสาร สถาบันราชภัฏยะลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.
  แหล่งทุน: งบบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 10. ศิริชัย นามบุรี. (2543). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
  แหล่งทุน: - 


บทความวิจัย-วิชาการ


 1. ศิริชัย นามบุรี. 2558. อีเลิร์นนิ่งและ Google App: แนวทางการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 19,1 (2558) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558.
 2. ศิริชัย นามบุรี. 2556.  "ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา". ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร  15, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 125-139.
  [ผลงานจากการวิจัย...
 3. รุสนี กาแมแล  อาซีลา ปูซู   แวฟารีดา ตะละมะ  ศิริชัย นามบุรี  และดนุพล ปลื้มใจ. 2556. "แผนที่เสมือนจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา". วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17, 1(สิงหาคม 2556): 64-75.[ผลงานจากการวิจัย...]
 4. อิซยาน สาลี   ซูไฮดี เจะแต  และศิริชัย นามบุรี. 2556. "สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติตนที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา". วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17, 1(สิงหาคม 2556): 76-87.
  [ผลงานจากการวิจัย...]
 5. ศิริชัย นามบุรี;นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์;มนต์ชัย เทียนทอง. การพัฒนาโมดูลกิจกรรมใหม่สำหรับเสริมมูเดิ้ล. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.

แหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิชาการอื่นๆ
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://opac.yru.ac.th

1 ความคิดเห็น:

pg slot กล่าวว่า...

pg ดีที่สุดเกมออนไลน์ PG SLOT สล็อตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบใหม่ตอนนี้ ของโลก สมัครเล่น SLOT วันนี้รับโบนัส แรกเข้า 100% ในทันทีทันใด โบนัส 50% สำหรับสมาชิกใหม่