วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "A day of future with e-Learning"


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชการด้านอีเลิร์นนิ่งระดับชาติ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [รายละเอียดเพิ่มเติม]

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 ในโครงการวิจัยโดยใช้เว็บบล็อกสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์


http://kroojisatit.blogspot.com
ตัวอย่างการใช้เว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับครูผู้สอนในสามจังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นการประยุกต์ใช้เว็บบล็อกและเครื่องมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายครูผู้สอนและผู้เรียน  ซึ่งผลงานเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เป็นเรื่องราวด้านศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะได้นำเสนอผ่านเว็บบล็อกของครูผู้สอน ครูผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในการปรับปรุงผลงาน สิ่งที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะได้รับจากการสอนผ่านเว็บบล็อก คือ ทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  การใช้ ICT ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้น เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เรียนเผยแพร่ ยังเป็นผลงานที่สามารถบอกเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ท่านที่สนใจ ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://kroojisatit.blogspot.com  

การเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการ 9th National e-Learning Seminar and Workshop 2014 Smart Learning with Innovative Technologies มีกิจกรรมการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนบุคคลภายนอกท่านละ 500 บาท มีหัวเรื่องเสวนาและประชุมปฏิบัติการที่น่าสนใจดังนี้

Session 1: Smart Media and Mobile Learning: การเรียนการสอนด้วยสื่อใหม่และแอพการศึกษา
Session 2: Smart Media with Powtoon
Session 3: Smart Classroom Technology
Session 4: Smart Learning with CMU Online (Moodle Version 2.5): การจัดการเรียนการสอนด้วย  
                 ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2014  รับจำนวนจำกัดเพียง 250 ท่านเท่านั้น