เกี่ยวกับบล็อก


เว็บบล็อก: http://ict-bl.blogspot.com
เจ้าของและผู้พัฒนา: ดร.ศิริชั นามบุรี

สถานที่ทำงาน
สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Office Tel: 0660-7326-6298
Mobile: 08-4196-8099
e-Mail: sirichai.nbr@gmail.com
วันที่เผยแพร่เว็บบล็อก:  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


การพัฒนาและเผยแพร่เว็บบล็อกนีี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของผู้บริหารเว็บบล็อก ที่เกิดจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เน้นการใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ หรือ ICT-based Learning หรือที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ (Information and Communication Technology: ICT-based for Learning)

3. เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบสอน โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต และรายวิชาอื่นๆ ที่รับผิดชอบสอน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับผู้สนใจการใช้ ICT เป็นฐานและเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้

5. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติส่วนตัวและผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์อื่นๆ ในทุกๆ ด้านกับผู้ที่สนใจทั่วไป