วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผลงานของนักเรียนชั้น ม.2 ในโครงการวิจัยโดยใช้เว็บบล็อกสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์


http://kroojisatit.blogspot.com
ตัวอย่างการใช้เว็บบล็อกเพื่อจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ระดับชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับครูผู้สอนในสามจังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นการประยุกต์ใช้เว็บบล็อกและเครื่องมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายครูผู้สอนและผู้เรียน  ซึ่งผลงานเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เป็นเรื่องราวด้านศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จะได้นำเสนอผ่านเว็บบล็อกของครูผู้สอน ครูผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในการปรับปรุงผลงาน สิ่งที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะได้รับจากการสอนผ่านเว็บบล็อก คือ ทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  การใช้ ICT ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนั้น เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เรียนเผยแพร่ ยังเป็นผลงานที่สามารถบอกเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ท่านที่สนใจ ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://kroojisatit.blogspot.com  

ไม่มีความคิดเห็น: