อบรม-สัมมนา

อบรม-สัมมนา

ปี พ.ศ. 2562

 1. อบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่น 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2562  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม (อว.) และศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ
 2. อบรมปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Course Design and Instruction Model Development  วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 3. อบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปี พ.ศ. 2561

 1. อบรมปฏิบัติการ "เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย" วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 2. อบรมหลักสูตร "กฎหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา" ครั้งที่ 1" วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ 
 3. สัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาไทยจะอยู่อย่างไรในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

ปี พ.ศ. 2560

 1. อบรมปฏิบัติการ เรื่อง Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สาหรับผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ) วันที่ 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูลี่ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. อบรม หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณชั้นสูง (นงส.) รุ่น 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2560  จัดโดยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ณ สำนักงบประมาณ (สำเร็จการอบรม รางวัลรายงานกลุ่มดีเด่น และศึกษาดูงานประเทศจีน)
 3. สัมมนา เรื่อง Education ICT Forum 2017: How to Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0 วันที่ 26-27 เมษายน 2560 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กรุงเทพฯ 
 4. อบรมปฏิบัติการหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX): การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile)" รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปี พ.ศ. 2559
 1. อบรมปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1/2559" ณ โรงแรมมณเฑียร กทม. ระหว่าง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 (การจัดทำยุทธศาสตร์ภาครัฐ) และวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 (การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์) จัดโดยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยากร รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และคณะ
 2. การอบรมสัมมนา เรื่อง Education ICT Forum 2016: Theme Digital Technology for 21st Century วันที่ 27-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 3. ประชุมวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติการเรียนรู้ "Learning in Action: Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities" วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิทย์ 11) กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท
ปี พ.ศ. 2558
 1. ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574"
  ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช วิทยากร รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช และคุณสุพจน์ อาวาส
 2. ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน
 3. สัมมนาวิชาการ เรื่อง International Anti Corruption Conferences ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2558
 4. อบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยากรโดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. อบรมสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโอบแก้วฟ้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากร โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 6. อบรมสัมมนา เรื่อง "Cloud Classroom" โดย TruIDC ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ในงาน WUNCA ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
 7. อบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 8. อบรมหลักสูตร "พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 22 (พสบ.จชต.11) "โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรียนทหารบก ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงลา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Facebook Fanpage
 9. อบรมปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรผู้ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคส์ อ.หาดใหญ่ จ. จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายประกันคุณภาพภาคใต้
ปี พ.ศ. 2557
 1. ร่วมกิจกรรมสัมมนา “การอภิปรายการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา” : 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. : วิทยากร ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ.
 2. สัมมนาการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน : 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม : วิทยากร ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 3. ร่วมประชุมวิชาการ 9th National e-Learning Seminar and Workshop 2014 Smart Learning with Innovative Technologies  การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี  พ. ศ. 2556
 1. อบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการ : วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556   ณ  ห้องประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. อบรมหลักสูตร SharedPoint 2010 for End User: วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา 
 3. อบรมหลักสูตร การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  : วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556  ณ สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ. นครปฐม
 4. สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2556  เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา  : วิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์
 5. อบรมการจัดทำสมรรถนะ ตัวชี้วัด และแผนพัฒนารายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : 17-19 ธันวาคม 2556  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา : วิทยากร คุณศิริวิช ดโนทัย  สำนักนโยบายและแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 6. อบรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับองค์กรแบบครบวงจร : วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วิทยากร คุณศิริวิช ดโนทัย  สำนักนโยบายและแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.


ศึกษาดูงาน

ปี พ.ศ. 2557
 • ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การจัดหารายได้ การบริหารระบบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 

ปี พ.ศ. 2556
 • วันที่ 19-26 ตุลาคม 2556  ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและการบริหารจัดการด้าน ICT  ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ [ภาพกิจกรรม]

ไม่มีความคิดเห็น: