วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การวิจัยชั้นเรียนแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)

    การจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีรูปแบบและลักษณะของการผสมผสานได้หลากหลายลักษณะ เช่น ผสมผสานเทคนิคการสอน ผสมผสานช่วงระยะเวลาการสอน ผสมผสานรูปแบบเนื้อหา ผสมผสานเครื่องมือและช่องทางการเรียนรู้  ผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้  ผสมผสานแหล่งเรียนรู้  เป็นต้น

   อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง ชั้นเรียนปกติ (Traditional or Offline Classroom) และ ชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning or Online Classroom) ก็นับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มักนิยมใช้ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายถึง มีกิจกรรมการเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนปกติ มีผู้สอนเข้าชั้นเรียนบรรยายสรุปเนื้อหา และมีกิจกรรมหรือเนื้อหาเสริมการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่บริหารจัดการด้วย LMS ให้ผู้เรียนได้เรียนเสริม  แต่ปัญหาสำคัญที่ผู้สอนมักพบประการหนึ่ง (จากประสบการณ์การสอนโดยส่วนตัว) คือ ผู้เรียนมักขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า ไม่มีสมาธิในการเรียน นั่งฟังบรรยายโดยไม่กระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม ไม่มีการโต้ตอบ ไม่กล้าแสดงออก  ไม่กล้าพูด ไม่กล้าสื่อสารในชั้นเรียน เป็นต้น
 
บรรยากาศขณะเรียนในชั้นเรียนปกติ (นักศึกษาตอบคำถาม)
    ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรของผู้เรียนดังกล่าว ผู้สอนจึงได้ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประยุกต์นำเอา Attendance Module หรือโมดูลกิจกรรมเช็คชื่อออนไลน์และให้คะแนน ซึ่งเป็น Module ที่ต้องติดตั้งเพิ่มให้กับ Moodle LMS

     โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นเรียนปกติและชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง ดังนี้
1. ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาหรืออ่านเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าก่อนจะสอนในแต่ละบท
2. กำหนดกิจกรรมการเช็คชื่อและให้คะแนนในการตอบคำถาม ระหว่างเรียน ดังนี้ 
  • ไม่มาเรียน 0 คะแนน
  • ลาป่วย ลากิจ 1 คะแนน
  • มาสาย 1 คะแนน
  • มาก่อนหรือตรงเวลาให้ 2 คะแนน 
  • มาก่อนและตอบคำถามได้เกือบสมบูรณ์  3 คะแนน
  • มาก่อนและตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์ 5 คะแนน   
  • มาสายและตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์ให้ 3 คะแนน
  • มาสายและตอบคำถามได้เกือบถูกต้องสมบูรณ์ให้ 2 คะแนน    

3. ผู้สอนกำหนดคำถามในการสอนบรรยายสรุปเนื้อหาไว้ จำนวน 10-15 คำถาม (จำนวนผู้เรียน 20 คน) โดยอาจเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในเนื้อหาเอกสารประกอบการสอน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา โดยให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือคือ Google Search ค้นหาข้อมูลหรือคำตอบเพิ่มเติมได้  แต่สามารถตอบคำถามได้เพียงคนละ 1 คำถาม ในการสอนแต่ละครั้ง ลักษณะคำตอบที่นักศึกษาตอบ มีตั้งแต่ความรู้ ความจำ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปความ


4. ผู้เรียนสามารถทราบความก้าวหน้าของคะแนนกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา โดยดูคะแนนกิจกรรม
5. ผู้สอนนำคะแนนกิจกรรมนี้ ไปใช้ในการประเมินผลการเรียนในรายวิชา 20 คะแนน
 

      จากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว คาดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เกิดทักษะการสืบค้น เกิดทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก และเป็นการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉง (Active Learning) ตลอดเวลาในชั้นเรียน ซึ่งจะนำผลการวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไป

2 ความคิดเห็น:

pg slot กล่าวว่า...

ทดลองเล่น pg slot เว็บเกมสล็อตออนไลน์น้องใหม่จากค่าย พีจีสล็อต ค่ายเกมสล็อตออนไลน์อันดับ 1 ที่ลูกค้าทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นเว็บเกมสล็อตออนไลน์อันดับ 1 ตลอดการ

pg slot กล่าวว่า...

pg ยอดเยี่ยมเกมออนไลน์สล็อตบนมือถือแบบใหม่ปัจจุบันของโลกสมัครเล่น PG SLOT วันนี้ไม่มีเบื่อไม่ซ้ำซากในแบบการเล่นเดิมๆอีกต่อไปเป็นเกมสล็อตที่แจ๊คพอตแตกหลายครั้งที่สุดลองเลย