วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: เวที KM YRU Forum 2017


[ข้อมูลเพิ่มเติม]
  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคที่ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ทำให้ไอซีทีมีผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุค Gen Z ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีบุคลิกเฉพาะที่ต้องการโจทย์การเรียนรู้ที่ท้าทาย ลงมือทำด้วยตนเอง มุ่งวัดที่ผลงาน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM YRU Forum 2017 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เป็นหัวเรื่องในการแลกเปลี่ยน และได้มีโอกาสนำเสนอแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายเทคนิคและวิธีจัดการเรียนรู้ ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ฺฺBlended Learning) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา  ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และยินดีแลกเปลี่ยนกันที่อีเมล sirichai.nbr@yru.ac.th

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการผสมผสน (Blended Learning) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารและไอที

   ผลงานนำเสนอของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) ด้วยสื่อคลิปวีดีทัศน์ ซึ่งเกิดจาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้วยรูปแบบ  “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้งานมอบหมายและโครงงานเป็นฐาน”  ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

ติดตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาที่ 
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454 

   
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 


กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  

ตัวอย่างวีดีทัศน์นำเสนอโครงงาน

1. ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  https://youtu.be/PcuawT5jDq0 

2. ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักเรียน  https://youtu.be/iw3kJ_MEcR0


3. ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน  https://youtu.be/uulajd1yjcg 


4. ระบบสารสนเทศงานวิชาการ https://youtu.be/DnY6D3Bm1JU 


5. ระบบสารสนเทศการจัดตารางเรียน https://youtu.be/pH98Ro4fmKk  [รายงานโครงงาน]


6. ระบบสารสนเทศห้องพยาบาล  https://youtu.be/7d8Wiu2cOTU