วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้โมดูล Attendance เช็คชื่อออนไลน์ประเมินจิตพิสัยผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง

    การประเมินผลการเรียนรู้ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งในระบบอีเลิร์นนิ่งให้ความสำคัญถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านความสามารถของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ LMS (Learning Management System)  โดยเฉพาะใน Moodle LMS (www.moodle.org) ซึ่งการประเมินผลในระบบอีเลิร์นนิ่งสามารถทำได้ทั้งการวัด ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น การใช้แบบทดสอบประเภทต่างๆ  ทั้งแบบตัวเลือก แบบถูกผิด แบบตอบคำถามออนไลน์ เป็นต้น  การวัดด้านทักษะ (Psychomotor Domain)  เช่น การวัดด้วยข้อสอบโดยการให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด (อนุมานว่าผู้ตอบได้ ก็น่าจะสามารถปฏิบัติได้) การมอบหมายงานในลักษณะใบงานให้ปฏิบัติตามคำสั่ง แล้วประเมินความสำเร็จของชิ้นงานที่ได้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างในระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับการวัดทักษะ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ปฏิบัติให้เห็น  ส่วน การวัดคะแนนจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่การวัดลักษณะนิสัยของผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งควรเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งลักษณะนิสัยที่ดีของผู่้เรียน  เช่น  ความขยัน การตรงต่อเวลา การเอาใจใส่ในการเรียน ความรับผิดชอบทางการเรียน เป็นต้น

    สำหรับในระบบอีเลิร์นนิ่งที่เรียนแบบออนไลน์ทั้งรายวิชานิ่งอาจจะทำได้ค่อนข้างยาก เพราะผู้สอนเองไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้ต่อหน้า (Face-to-Face) แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการจัดการเรียนการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างชั้นเรียนปกติ (Traditaional Classroom) กับ ชั้นเรียนออนไลน์ (Online Classroom) ร่วมกัน ผู้สอนก็สามารถใช้เครื่องมือโมดูลเสริม (Module) บันทึกหรือสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนได้ เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมผู้เรียนได้  เช่น การบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนด้วยการเช็คชื่อออนไลน์ โดยใน Moodle LMS ใช้โมดูลสำหรับการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน   Attendance Module ซึ่งมีความสามารถในการจัดการช่วงเวลาเช็คชื่อ การบันทึกพฤติกรรม มา  ไม่  มาสาย หรือไม่มา ซึ่งโมดูลนี้สามารถคำนวณคะแนนพฤติกรรมให้แก่ผู้สอนสามารถนำไปประเมินผลการเรียนในรายวิชาร่วมกับคะแนนด้าน Cognitive และด้าน Psychomotor ได้
 
    โมดูลเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (Attendance Module)  มีความสามารถในการกำหนดตารางเรียนและบันทึกการเข้าชั้นเรียน 4 สถานะ คือ มาตรงเวลา (P - Present) มาสาย (L - Late)  ลา (E - Excused) และขาด (A - Absent) โดยสามารถกำหนดคะแนนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน มาตรงเวลา (ม) มาสาย (ส) ลากิจ ลาป่วย (ล) และ ขาดเรียน (ข)  โดยสามารถกำหนดคะแนนพฤติกรรมการตรงต่อเวลาหรือความรับผิดชอบของผู้เรียนต่อการเข้าชั้นเรียนปกติผ่านการเช็คชื่อออนไลน์ เช่น   มาตรงเวลา 2 คะแนน มาสาย/ลากิจ ลาป่วน 1 คะแนน ขาดเรียน 0 คะแนน โดยกำหนดเป็นคะแนนเรียนตลอดภาคเรียน 10 คะแนน สำหรับเป็นคะแนนในส่วนของจิตพิสัย นำไปประเมินผลร่วมกับคะแนนความรู้ด้านสติปัญญาและด้านทักษะได้ 
      สำหรับผู้สอนที่สนใจใช้กิจกรรมดังกล่าว สามารถเสนอให้ผู้บริหารระบบอีเลิร์นนิ่งติดตั้งโมดูล Attendance Moodle เพิ่ม โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=36 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: