วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้โมดูล Attendance เช็คชื่อออนไลน์ประเมินจิตพิสัยผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง

    การประเมินผลการเรียนรู้ นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งในระบบอีเลิร์นนิ่งให้ความสำคัญถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านความสามารถของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ LMS (Learning Management System)  โดยเฉพาะใน Moodle LMS (www.moodle.org) ซึ่งการประเมินผลในระบบอีเลิร์นนิ่งสามารถทำได้ทั้งการวัด ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น การใช้แบบทดสอบประเภทต่างๆ  ทั้งแบบตัวเลือก แบบถูกผิด แบบตอบคำถามออนไลน์ เป็นต้น  การวัดด้านทักษะ (Psychomotor Domain)  เช่น การวัดด้วยข้อสอบโดยการให้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด (อนุมานว่าผู้ตอบได้ ก็น่าจะสามารถปฏิบัติได้) การมอบหมายงานในลักษณะใบงานให้ปฏิบัติตามคำสั่ง แล้วประเมินความสำเร็จของชิ้นงานที่ได้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างในระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับการวัดทักษะ เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ปฏิบัติให้เห็น  ส่วน การวัดคะแนนจิตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่การวัดลักษณะนิสัยของผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งควรเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งลักษณะนิสัยที่ดีของผู่้เรียน  เช่น  ความขยัน การตรงต่อเวลา การเอาใจใส่ในการเรียน ความรับผิดชอบทางการเรียน เป็นต้น

    สำหรับในระบบอีเลิร์นนิ่งที่เรียนแบบออนไลน์ทั้งรายวิชานิ่งอาจจะทำได้ค่อนข้างยาก เพราะผู้สอนเองไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้ต่อหน้า (Face-to-Face) แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นการจัดการเรียนการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างชั้นเรียนปกติ (Traditaional Classroom) กับ ชั้นเรียนออนไลน์ (Online Classroom) ร่วมกัน ผู้สอนก็สามารถใช้เครื่องมือโมดูลเสริม (Module) บันทึกหรือสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนได้ เพื่อประเมินระดับพฤติกรรมผู้เรียนได้  เช่น การบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนด้วยการเช็คชื่อออนไลน์ โดยใน Moodle LMS ใช้โมดูลสำหรับการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน   Attendance Module ซึ่งมีความสามารถในการจัดการช่วงเวลาเช็คชื่อ การบันทึกพฤติกรรม มา  ไม่  มาสาย หรือไม่มา ซึ่งโมดูลนี้สามารถคำนวณคะแนนพฤติกรรมให้แก่ผู้สอนสามารถนำไปประเมินผลการเรียนในรายวิชาร่วมกับคะแนนด้าน Cognitive และด้าน Psychomotor ได้
 
    โมดูลเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน (Attendance Module)  มีความสามารถในการกำหนดตารางเรียนและบันทึกการเข้าชั้นเรียน 4 สถานะ คือ มาตรงเวลา (P - Present) มาสาย (L - Late)  ลา (E - Excused) และขาด (A - Absent) โดยสามารถกำหนดคะแนนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน มาตรงเวลา (ม) มาสาย (ส) ลากิจ ลาป่วย (ล) และ ขาดเรียน (ข)  โดยสามารถกำหนดคะแนนพฤติกรรมการตรงต่อเวลาหรือความรับผิดชอบของผู้เรียนต่อการเข้าชั้นเรียนปกติผ่านการเช็คชื่อออนไลน์ เช่น   มาตรงเวลา 2 คะแนน มาสาย/ลากิจ ลาป่วน 1 คะแนน ขาดเรียน 0 คะแนน โดยกำหนดเป็นคะแนนเรียนตลอดภาคเรียน 10 คะแนน สำหรับเป็นคะแนนในส่วนของจิตพิสัย นำไปประเมินผลร่วมกับคะแนนความรู้ด้านสติปัญญาและด้านทักษะได้ 
      สำหรับผู้สอนที่สนใจใช้กิจกรรมดังกล่าว สามารถเสนอให้ผู้บริหารระบบอีเลิร์นนิ่งติดตั้งโมดูล Attendance Moodle เพิ่ม โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=36 
 
 

3 ความคิดเห็น:

Majortotositepro1 กล่าวว่า...

It’s nearly impossible to find well-informed people in this particular topic,
but you sound like you know what you’re talking about!
메이저사이트
온라인경마

Majortotositepro1 กล่าวว่า...

First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again
바카라
토토

Majortotositepro1 กล่าวว่า...

whoah this weblog is excellent i really like reading your articles.
majortotositecom2
racesitepro
oncasinositenet
totopickpro