วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

     การนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในวงการศึกษาปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สอนในระดับอุดมศึกษามีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบูรณาการเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา จึงขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาการบูรณาการดังกล่าวในรายวิชา 4112353 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร ปี พ.ศ. 2551) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่าน โดยผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระบบชั้นเรียนปกติร่วมกับชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่ง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมโดยการมอบหมายงาน (Assignment) ผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง


    วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้น เรียบเรียงข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวของสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Resources) ในอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จากนั้นนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ (ข้อความ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์) เรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราวตามประเด็นหัวข้อที่กำหนดไว้ เผยแพร่ในเว็บไซต์  http://web.yru.ac.th/science/culture  ซึ่งผู้สอนติดตั้งระบบจัดการเนื้อหาแบบวิกิเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นฐานความรู้ด้วยซอฟต์แวร์ Mediawiki  (www.mediawiki.org) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เปิด (Open Source) นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ในองค์กร
  โดยก่อนที่จะให้ผู้เรียนทำกิจกรรมนี้ ผู้สอนได้แจ้งวัตถุประสงค์ จัดอบรมทักษะการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาวิกิและขั้นตอนการสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ที่บริหารจัดการด้วย Mediawiki ให้แก่ผู้เรียน จำนวน 3 ชั่วโมง จากนั้นให้เวลาผู้เรียน 2 สัปดาห์ ในการสืบค้น ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฯ ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คนละ 3 รายการ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส จังหวัดละ 1 รายการ)  เมื่อเรียนจบรายวิชา ผู้สอนดำเนินการสอบถามความสำเร็จการบูรณาการฯ ในด้านความรู้และเจตคติที่ได้จากกิจกรรมนี้โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างในระบบอีเลิร์นนิ่ง   โดยสรุปเบื้องต้น พบว่าผู้เรียนในรายวิชานี้ จำนวน 28 คน มีความรู้สึกพึงพอใจในกิจกรรมนี้ เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้น  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมฯ ท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้น  ที่สำคัญคือ ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ ประยุกต์ใช้เป็นฐานและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้สอนจะได้ส่งมอบฐานข้อมูลที่ได้ให้แก่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรต่อไป
      สำหรับรายงานผลการบูรณาการฯ ฉบับสมบูรณ์จะนำมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป


2 ความคิดเห็น:

shane กล่าวว่า...

Nice informative content to read. Thanks for sharing. Keep sharing more interesting and informative blogs like this. I simply couldn't leave your site just my reading this blog. I am really impressed with the content and way of writing. Keep sharing more.
domestic violence protective order virginia
Divorce law new jersey

Mark Antony กล่าวว่า...

It's inspiring to see education embracing arts, culture, and technology integration. The case study at Yala Rajabhat University exemplifies how teachers can creatively engage students in learning through innovative, culturally rich projects. This approach not only enhances knowledge but also fosters a deep appreciation for local heritage and traditions. Costo del Divorcio Nueva York