วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

การจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ผ่านเครื่องมือในระบบแบบอีเลิร์นนิ่ง

การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งโดยใช้ LMS (Learning Management System) เช่น ซอฟต์แวร์  Moodle (www.moodle.org)  LMS เปิดเผยรหัส (Open Source) ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีข้อดีคือระบบได้จัดเตรียมโมดูลแบบทดสอบ (Quiz Module) เครื่องมือสำหรับการการบริหารจัดการข้อสอบและการจัดสอบ ตั้งแต่การสร้างคลังข้อสอบ (Item Bank) การสร้างแบบทดสอบประเภทต่างๆ การจัดสอบแบบออนไลน์ การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ การรายงานผลการสอบ นอกจากนั้น โมดูลแบบทดสอบยังมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบได้อีกด้วย โดยเฉพาะแบบทดสอบประเภทหลายตัวเลือก (Choice)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อสอบที่สร้างในโมดูลแบบทดสอบ (Quiz Module)

 
ภาพที่ 2 ผลการทำแบบทดสอบของผู้สอบแต่ละคน
 

     จากความสามารถดังกล่าว สถาบันการศึกษาหรือผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในยุค ICT จึงสามารถนำ e-Testing มาปรับประยุกต์ใช้ได้โดยสะดวก สถาบันการศึกษาเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสอบสำหรับนักศึกษาจำนวนมากๆ และมีการสอบวัดมาตรฐานได้หลายๆ ครั้ง  เพราะมีข้อดีหลายประการ ได้แก่
  1.  ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ (โดยเฉพาะการจัดสอบบ่อยๆ ครั้ง)
  2. ผู้เข้าสอบ สามารถทราบผลการสอบได้ทันทีเมื่อสอบเสร็จ
  3. ข้อสอบในคลัง (Item Bank) สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง แล้วนำกลับมาใช้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานได้สะดวก
  4. มีระบบป้องกันการทุจริตในขณะสอบ โดยในขณะเปิดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการสอบจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาจากคลังข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด และสลับลำดับของข้อสอบและตัวเลือก ได้ด้วย

      อย่างไรก็ตาม การจัดการสอบแบบ e-Testing ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น การจัดสอบจะต้องใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ในห้องสอบขนาดใหญ่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีความเสถียรสูง เครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องสามารถรองรับการให้บริการจำนวนมาก รองรับการเข้าไปทำแบบทดสอบพร้อมๆ กันจำนวนมากได้

      สำหรับตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่นำระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) มาใช้ในองค์กร เช่น ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (http://www.etesting.ru.ac.th/Step-exam.html)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
  • http://e-learning.yru.a.th/eres ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • http://www.etesting.ru.ac.th/ สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2 ความคิดเห็น:

ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี กล่าวว่า...

อ่านรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อสอบใน Moodle LMS ได้ที่ลิงก์นี้ครับ
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=144214

Majortotositepro1 กล่าวว่า...

Stay up the good work! You know, many people are looking round for this info, you could aid them greatly.
토토사이트
경마