วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะนำวัตถุการเรียนรู้ (Learning Object: LO)

       วัตถุการเรียนรู้หรือบทเรียนการเรียนรู้ (Learning Object: LO) หมายถึง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะของวัตถุการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยทั่วไปกำหนดไว้เพียง 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ องค์ประกอบใน LO ได้แก่ รายการเนื้อหา (Content Items) แบบฝึกหัด (Practice Items) และแบบทดสอบสำหรับการประเมินผล (Assessment Items) ซึ่งคำว่า Learning Object เป็นคำที่กำหนดขึ้นโดยการให้เครดิตแก่ Wayne Hodgins [อ่านเพิ่มเติม...]
     สำหรับคำหรือ Technical Term อื่นๆ ที่ใช้เรียก Learning Object  ได้แก่  content objects, chunks, educational objects, information objects, intelligent objects, knowledge bits, knowledge objects, learning components, media objects, reusable curriculum components, nuggets, reusable information objects, reusable learning objects, testable reusable units of cognition, training components, and units of learning
    ประโยชน์ของการพัฒนา Learning Object คือ เพื่อสร้างมาตรฐานและเกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือวัตถุการเรียนรู้ในการเผยแพร่ใน LMS ต่างกันและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) การนำบทเรียนไปใช้อย่างอิสระที่มีองค์ประกอบพร้อมสำหรับการเรียนรู้ (Self-contained) นอกจากนั้น สะดวกในการผนวกรวมแต่ละ Learning Object ให้เป็นบทเรียน (Lesson) หรือเรียกว่า Aggregated และที่สำคัญแต่ละ Learning Object สามารถผนวกรวมสารสนเทศของบทเรียนที่เรียกว่า Metadata รวมไว้ใน Learning Object ทำให้สะดวกต่อการค้นหาและค้นคืนนำกลับมาใช้ได้ง่ายอีกด้วย    ตัวอย่างของ Learning Object ของไทยที่มีผู้พัฒนาและเผยแพร่ไว้ ได้แก่

ไม่มีความคิดเห็น: