วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning Standard)

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง มีการกำหนดมาตรฐานไว้หลากหลายมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการนำมาใช้และแลกเปลี่ยนระหว่าง LMS (Learning Management System) มาตรฐานที่เผยแพร่และเป็นที่นิยมได้แก่ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=18851&Key=news15  ส่วนมาตรฐานอื่นๆ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น: