วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการพัฒนาเว็บบล็อกประกอบการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมงานมอบหมายในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ส่งเว็บบล็อก
การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุค Gen I (Internet Generation) ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเปิดเว็บไซต์ด้วย Notebook เข้าถึงแอฟพลิเคชั่น (Application) ผ่าน Smart Phone ด้วยช่องทางการเชื่อมต่อทุกๆ อย่างผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นการเข้าถึง ดูภาพ หรือกวาดสายตาดูข้อมูลหรือสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว นักศึกษาในยุคนี้ จึงมักขาดทักษะการฟัง การอ่าน และการสรุปความ และที่สำคัญคือ "ทักษะการเขียนอย่างเป็นทางการ"  แม้กระทั่ง ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้ไอซีที ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การแข่งขันในการดำเนินงานขององค์กร
สร้างเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอ ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน
   ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงนำเครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ (นักศึกษาไทยกลับไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ ในการเผยแพร่สารสนเทศ) คือ Weblog โดยใช้เครื่องมือของ Google (http://www.blogger.com or http://www.blogspot.com)  โดยจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนในรายวิชาไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (http://elearning.yru.ac.th) กำหนดเป็นงานมอบหมาย (Assignment)  ให้นักศึกษาทุกคนมีเว็บบล็อก สำหรับการบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้ง และเผยแพร่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังชุมชนของรายวิชาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Google+ (https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454)  ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะทั้งการฟัง การเขียน การอ่าน การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเครื่องมือสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญคือ ฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย


   ผลจากการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาทุกคนจะมีเว็บบล็อกของตนเอง ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการเรียนรู้ในรายวิชา เผยแพร่สิ่งที่ต้องการแชร์ไปยังชุมชนรายวิชา ทำให้เกิดการแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ การการเรียนรู้ที่กระฉับกระเฉง จะต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บบล็อกของตนเองอย่างต่อเนื่อง จนถึงปลายภาคเรียน ซึ่งผลงานของนักศึกษาทั้งหมด 28 คน สามารถเยี่ยมชมได้ตามลิงก์ดังนี้

 1. รหัส 405809002 นางสาวนูรีดา ยามูสะนอ https://kalakrungnueng.blogspot.com
 2. รหัส 405809003 นางสาวฮาซานะห์ มะแซ  https://has a55.blogspot.com 
 3. รหัส 405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา  https://anneean.blogspot.com 
 4. รหัส 405809004 นายนัสรี แปแนะ  https://crucom004.blogspot.com 
 5. รหัส 405809006  นายฟารุก ซิ  https://farukfs.blogspot.com
 6. รหัส 405809007 นางสาามาณีษา บาสอลอ  https://manisa007.blogspot.com
 7. รหัส 405809008  นางสาวนูรมา ดอมาดา  http://nurmada405809008.blogspot.com
 8. รหัส 405809009 นางสาวนูรอิฮซาน มะแซ  https://405809009sun.blogspot.com 
 9. รหัส 405809011 นางสาวพาตีเมาะ สาเหาะ   http://ime58011.blogspot.com
 10. รหัส 405809012 นางสาวณัฐติกา เกษตรกาลาม์  http://nuttika12.blogspot.com
 11. รหัส 405809014 นางสาวอัสมานี เฮ็งตา   https://hengta405809014.blogspot.com
 12. รหัส 405809015 นางสาวสุไรนีย์ มะเร้ะ https://portfoliosurainee.blogspot.com 
 13. รหัส 405809016 นางสาวฟาอียะห์ โซ๊ะซูบ๊ะ https://fa-e-yah.blogspot.com 
 14. รหัส 405809017 นางสาวกูฮูดาห์ รายอลือแมะ  https://kuhuda17.blogspot.com
 15. รหัส 405809018 นางสาวยามีละห์ ยูโซะ  https://yameelah9018.blogspot.com
 16. รหัส 405809019  นางสาวนูรมี มานิ๊   https://ammy58.blogspot.com
 17. รหัส 405809020 นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซ๊ะ  https://portfolio405809020.blogspot.com
 18. รหัส 405809021 นางสาวยัสมูน สาและ  https://portfolioyasmun.blogspot.com
 19. รหัส 405809022 นายธีรภัทร ปิยะเขตร https://kru405809022.blogspot.com
 20. รหัส 405809023 นายมัสลัน โตะ  https://krucomputer023.blogspot.com
 21. รหัส 405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซะ  https://puddela24.blogspot.com
 22. รหัส 405809025 นางสาวมูนีเราะ สาและ  https://405809025.blogspot.com 
 23. รหัส 405809026 นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ  http://nurulfarisa-b.blogspot.com
 24. รหัส 405809027  นางสาวอัสมีนีย์ หะยียาชิง  https://asmini027.blogspot.com
 25. รหัส 405809028 นางสาวกัรมียะห์ ดาฮามิ  https://karmeeyah.blogspot.com
 26. รหัส 405809029  นายอารีฟีน มะแอ  https://405809029.blogspot.com
 27. รหัส 405809030  นางสาวซูนิตา เตะโระ  https://ta221900.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น: