วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

การบันทึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอนผ่านเว็บบล็อก: เครื่องมือติดดามนิเทศระยะไกล

การออกฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นระยะเวลา 1 ปี ระบบการออกฝึกปฏิบัติการสอนและการติดตามนิเทศของอาจารย์ประจำหลักสูตร จะต้องติดตามนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง ด้วยปัญหาระยะทาง จำนวนอาจารย์นิเทศก์มีจำกัด แต่จำนวนนักศึกษาในโรงเรียนหน่วยฝึกมีจำนวนมาก 6-8 คน กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จึงต้องหาเครื่องมือในการติดตามนิเทศนักศึกษา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การบันทึกกิจกรรม ประสบการณ์ ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนผ่านเว็บบล็อก เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานในการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ต่างๆ ที่นักศึกษาบันทึกไว้ในเว็บบล็อก จะเป็นประวัติผลงานหรือประวัติส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำไปใช้ในการสมัครงาน ที่สำคัญเป็นการฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเขียน การอ่าน การสรุปความ และการฝึกทักษะการนำเสนอผ่านเว็บบล็อกของตนเองโดยอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ Google App ประกอบการนำเสนอเว็บบล็อก ทีสำคัญคือ การฝึกคุณลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ
   ความสำเร็จของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ปฏิบัติการสอน 1 ปี) ในปีการศึกษา ดังตัวอย่างเว็บบล็อกของนักศึกษาต่อไปนี้

1. 405609016  นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ อาแวจือแร  http://tee016.blogspot.com
2. 405609006  นางสาวมัรยานี ยามาตีมุ  http://405609006.blogspot.com
3. 405609009  นางสาวยัสมี สาและ https://yasmeetsb4.blogspot.com
4. 405609012  นางสาวสารีเปาะห์ สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ http://ss09012.blogspot.com
5. 405609019  นางสาวทารินา บินมามะ https://tharina019.blogspot.com
6. 405609022  นายแวอัสรี แวมายิ http://skcomputersk.blogspot.com
7. 405609032  นายซอบรี มูน๊ะ http://sobree032.blogspot.com/
8. 405609028  นางสาวการีมะห์ มะแซ http://kareemah028.blogspot.com/p/2.html

  ตัวอย่างการพัฒนาเว็บบล็อกเหล่านี้ นับเป็นแนวทางของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูพันธุ์ใหม่ Teacher 4.0 ที่จะสามารถจัดระบบความรู้หรือจัดการความรู้ของตนเองผ่านเว็บบล็อก และนำทักษะการใช้ Google App เช่น Google Drive, Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Gmail และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นฐานในการจัดการเรียนเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับอาชีพครู 4.0 ในอนาคต
 
 
 
 

1 ความคิดเห็น:

pg slot กล่าวว่า...

สล็อตออนไลน์ ยอดฮิตกับ PGSLOT เว็บน้องใหม่เแตกง่าย ปลอดภัย สะดวกเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา รวยทางลัดได้ง่ายๆ สนุกจนลืมเวลาก็ PG SLOT ที่นี่ที่เดียว