วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการผสมผสน (Blended Learning) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสารและไอที

   ผลงานนำเสนอของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer) ด้วยสื่อคลิปวีดีทัศน์ ซึ่งเกิดจาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้วยรูปแบบ  “การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบอีเลิร์นนิ่งและสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้งานมอบหมายและโครงงานเป็นฐาน”  ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟัง การพูด และการเขียน 

ติดตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาที่ 
https://plus.google.com/u/0/communities/107503200208618731454 

   
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 


กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กิจกรรมเรียนรู้ในพื้นที่โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  

ตัวอย่างวีดีทัศน์นำเสนอโครงงาน

1. ระบบสารสนเทศงานบุคลากร  https://youtu.be/PcuawT5jDq0 

2. ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักเรียน  https://youtu.be/iw3kJ_MEcR0


3. ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน  https://youtu.be/uulajd1yjcg 


4. ระบบสารสนเทศงานวิชาการ https://youtu.be/DnY6D3Bm1JU 


5. ระบบสารสนเทศการจัดตารางเรียน https://youtu.be/pH98Ro4fmKk  [รายงานโครงงาน]


6. ระบบสารสนเทศห้องพยาบาล  https://youtu.be/7d8Wiu2cOTU 


ไม่มีความคิดเห็น: