วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความสำเร็จกระบวนการให้คำปรึกษาโครงการวิจัยผ่านเครื่องมือบนคลาวน์คอมพิวติ้ง


Google Mail ในการติดต่อสื่อสารและค้นคืนเรื่องเดิม
Google Mail สำหรับการติดตามและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ สะดวกในการค้นคืน
  
      ยุคปัจจุบัน ดังที่ได้เรารับรู้รับทราบความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทีี่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้ข้อจำกัดด้านระยะทาง เวลา และสถานที่ มีผลทำให้วิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ การทำงานของเราเปลี่ยนไป จากแบบเดิมๆ ในอดีตอย่างมากมาย ซึ่งหากเราเองใม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว เราอาจอยู่ในสังคมโดยขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือแทนวิถีแบบเดิมๆ 
    สำหรับการจัดการเรียนรู้หรือการศึกษาของหลักสูตรก็เช่นกัน ทั้งโครงสร้าง รายวิชาเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในหลักสูตรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างขนานใหญ่ รวมถึงบทบาทของผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้ทันต่อวิถีชีวิตของผู้เรีียนในศตวรรษที่ 21  ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (โรงเรียน) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาจะเลือกสถานศึกษาในเขตจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เป็นส่วนใหญ่ โดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการสอน และมีกิจกรรมเสริมจำนวนมาก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการ (Project) เพื่อการพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน หรือพัฒนาโรงเรียน ที่สำคัญนักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำ "โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยชั้นเรียน" เป็นรายบุคคล คนละ 1 เรื่อง โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตรและปัญหาที่พบในโรงเรียนหรือห้องเรียนในการทำวิจัย และดำเนินการวิจัย จัดทำรายงานการวิจัยให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก็ประจำโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรให้คำปรึกษา
แนะนำและให้แก้ไขร่วมกันผ่าน Google Docs
Google Docs สำหรับพิมพ์เอกสาร จัดเก็บใน Google Drive และแชร์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

   
ด้วยปัญหาด้านระยะเวลาที่จำกัด ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนมากภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์เพียงคนเดียว แต่มีเป้าหมายในการทำวิจัยให้ส่งหัวข้อและรายละเอียดโครงการวิจัย (Proposal) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาที่ปรึกษา (Advisee) จำนวนถึง 8 คน ที่จะต้องเสนอโครงการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 1 ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการให้คำปรึกษา เน้นการใช้ Google App บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของ Google ได้แก่ 


 • Google Mail ในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ อาจารย์ที่ปรึกษาทำป้ายกำกับเพื่อสะดวกในการค้นคืน
 • Google Drive จัดเก็บเอกสารออนไลน์ ได้แก่ โครงการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • Google Docs จัดพิมพ์รายละเอียดและแชร์เอกสารโครงการวิจัย ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร และติดตามการแก้ไข รวมถึงการพูดคุยผ่านการ Chat ของเอกสาร เมื่อนักศึกษาแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Microsoft Word มาปรับรูปแบบให้สมบูรณ์ พิมพ์แล้วเสนอต่อหลักสูตร
 • Google Group สำหรับการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในลักษณะ Forum
Line Group สำหรับการติดต่อสื่่อสารเร่งด่วน และออนไลน์
     นอกจากนั้น ยังใช้ Line Group เพื่อการติดต่อสื่อสารเร่งด่วน การแจ้งเตือน การส่งข่าวด่วน ระหว่างที่ปรึกษากับนักศึกษา ผลจากการใช้เครื่องมือเหล่านี้ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยต่อหลักสูตรได้เรียบร้อย ถึงแม้ว่า โครงการวิจัยจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่ทำให้ทั้งหลักสูตร ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา เห็นแนวทางในการทำโครงการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถทำงานวิจัยได้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 
    สำหรับตัวอย่างชื่องานวิจัยของนักศึกษาทั้ง 8 คน (อาจมีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงประเด็นและกระชับ) โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมีเงื่อนไขการเสนอขื่อโครงการวิจัยคือ การใช้ไอซีทีในการแก้ปัญหาการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาในห้องเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน มีรายชื่องานวิจัย ดังนีี้

 1. นางสาวสารีเปาะห์  สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ รหัส 405609012
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. นางสาวมัรยานี  ยามาตีมุ รหัส 405609006
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อวิดีทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
 3. นางสาวการีมะห์ มะแซ รหัส 405609028
  งานวิจัยเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านโปรแกรมประยุกต์บนคลาวน์คอมพิวติ้ง
 4. นางสาวยัสมี สาและ รหัส 405609009
  งานวิจัยเรื่อง: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 5. นางสาวทาริินา บินมามะ  รหัส 405609019
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการกลุ่มสร้างชิ้นงานคลิปวิดีทัศน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 6. นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ อาแวจือแร  รหัส 405609016
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านงานมอบหมายบน Google Slide
 7. นายซอบรี มูเน๊าะ รหัส 405609032
  งานวิจัยเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีี่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้กลุ่มสังคมออนไลน์
 8. นายแวอัสรี แวมายิ  รหัส 405609022
  งานวิจัยเรื่อง: ผลการพัฒนาทักษะการสรุปความโดยใช้เว็บบล็อก จัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Google Group แลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิจัย (จัดการความรู้สำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป)

2 ความคิดเห็น:

ralph กล่าวว่า...

Information and Communication Technology for Learning (ICT4L) refers to the integration of digital technologies, such as computers, internet, and software applications, into educational settings to enhance teaching and learning experiences. ICT4L encompasses a wide range of tools and resources, including interactive whiteboards, educational software, online courses, and mobile applications, aimed at facilitating personalized, collaborative, and engaging learning environments.
virginia personal injury settlements
virginia statute of limitations personal injury
northern virginia personal injury attorney

pg slot กล่าวว่า...

pg betflix auto ทางเข้ามือถือ สุดยอดความสนุกสุดแห่งเกมสล็อตออนไลน์ที่ไม่ควรพลาด PG Betflix Autoหากคุณเป็นคนที่หลงใหลในความสนุกของเกมสล็อตออนไลน์ และกำลังมองหาประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น