วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความสำเร็จกระบวนการให้คำปรึกษาโครงการวิจัยผ่านเครื่องมือบนคลาวน์คอมพิวติ้ง


Google Mail ในการติดต่อสื่อสารและค้นคืนเรื่องเดิม
Google Mail สำหรับการติดตามและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ สะดวกในการค้นคืน
  
      ยุคปัจจุบัน ดังที่ได้เรารับรู้รับทราบความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทีี่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างไร้ข้อจำกัดด้านระยะทาง เวลา และสถานที่ มีผลทำให้วิถีการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ การทำงานของเราเปลี่ยนไป จากแบบเดิมๆ ในอดีตอย่างมากมาย ซึ่งหากเราเองใม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว เราอาจอยู่ในสังคมโดยขาดโอกาสในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องที่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือแทนวิถีแบบเดิมๆ 
    สำหรับการจัดการเรียนรู้หรือการศึกษาของหลักสูตรก็เช่นกัน ทั้งโครงสร้าง รายวิชาเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในหลักสูตรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอย่างขนานใหญ่ รวมถึงบทบาทของผู้สอนที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้ทันต่อวิถีชีวิตของผู้เรีียนในศตวรรษที่ 21  ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาต้องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (โรงเรียน) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาจะเลือกสถานศึกษาในเขตจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี เป็นส่วนใหญ่ โดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องมีหน้าที่ปฏิบัติการสอน และมีกิจกรรมเสริมจำนวนมาก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการ (Project) เพื่อการพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน หรือพัฒนาโรงเรียน ที่สำคัญนักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำ "โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยชั้นเรียน" เป็นรายบุคคล คนละ 1 เรื่อง โดยใช้องค์ความรู้จากหลักสูตรและปัญหาที่พบในโรงเรียนหรือห้องเรียนในการทำวิจัย และดำเนินการวิจัย จัดทำรายงานการวิจัยให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก็ประจำโรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรให้คำปรึกษา
แนะนำและให้แก้ไขร่วมกันผ่าน Google Docs
Google Docs สำหรับพิมพ์เอกสาร จัดเก็บใน Google Drive และแชร์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

   
ด้วยปัญหาด้านระยะเวลาที่จำกัด ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจำนวนมากภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์เพียงคนเดียว แต่มีเป้าหมายในการทำวิจัยให้ส่งหัวข้อและรายละเอียดโครงการวิจัย (Proposal) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาที่ปรึกษา (Advisee) จำนวนถึง 8 คน ที่จะต้องเสนอโครงการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 1 ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการให้คำปรึกษา เน้นการใช้ Google App บนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของ Google ได้แก่ 


 • Google Mail ในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ อาจารย์ที่ปรึกษาทำป้ายกำกับเพื่อสะดวกในการค้นคืน
 • Google Drive จัดเก็บเอกสารออนไลน์ ได้แก่ โครงการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • Google Docs จัดพิมพ์รายละเอียดและแชร์เอกสารโครงการวิจัย ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร และติดตามการแก้ไข รวมถึงการพูดคุยผ่านการ Chat ของเอกสาร เมื่อนักศึกษาแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Microsoft Word มาปรับรูปแบบให้สมบูรณ์ พิมพ์แล้วเสนอต่อหลักสูตร
 • Google Group สำหรับการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในลักษณะ Forum
Line Group สำหรับการติดต่อสื่่อสารเร่งด่วน และออนไลน์
     นอกจากนั้น ยังใช้ Line Group เพื่อการติดต่อสื่อสารเร่งด่วน การแจ้งเตือน การส่งข่าวด่วน ระหว่างที่ปรึกษากับนักศึกษา ผลจากการใช้เครื่องมือเหล่านี้ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยต่อหลักสูตรได้เรียบร้อย ถึงแม้ว่า โครงการวิจัยจะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่ทำให้ทั้งหลักสูตร ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา เห็นแนวทางในการทำโครงการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถทำงานวิจัยได้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นี้ (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561) 
    สำหรับตัวอย่างชื่องานวิจัยของนักศึกษาทั้ง 8 คน (อาจมีปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงประเด็นและกระชับ) โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมีเงื่อนไขการเสนอขื่อโครงการวิจัยคือ การใช้ไอซีทีในการแก้ปัญหาการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาในห้องเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน มีรายชื่องานวิจัย ดังนีี้

 1. นางสาวสารีเปาะห์  สาเหะมะหะมะฆานาปิเยาะ รหัส 405609012
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. นางสาวมัรยานี  ยามาตีมุ รหัส 405609006
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อวิดีทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
 3. นางสาวการีมะห์ มะแซ รหัส 405609028
  งานวิจัยเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านโปรแกรมประยุกต์บนคลาวน์คอมพิวติ้ง
 4. นางสาวยัสมี สาและ รหัส 405609009
  งานวิจัยเรื่อง: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 5. นางสาวทาริินา บินมามะ  รหัส 405609019
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการกลุ่มสร้างชิ้นงานคลิปวิดีทัศน์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 6. นางสาวสีตีพาตีเม๊าะ อาแวจือแร  รหัส 405609016
  งานวิจัยเรื่อง: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านงานมอบหมายบน Google Slide
 7. นายซอบรี มูเน๊าะ รหัส 405609032
  งานวิจัยเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีี่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้กลุ่มสังคมออนไลน์
 8. นายแวอัสรี แวมายิ  รหัส 405609022
  งานวิจัยเรื่อง: ผลการพัฒนาทักษะการสรุปความโดยใช้เว็บบล็อก จัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Google Group แลกเปลี่ยนและอภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิจัย (จัดการความรู้สำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป)

ไม่มีความคิดเห็น: