วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการ Computer science and ICT to empower at-risk trafficking youths in Thailand :การประยุกต์ใช้ไอซีทีพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 29 มกราคม 2559 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา‬ พร้อม อาจารย์นโรดม กิตติเดชานุภาพ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงาน "โครงการ Computer science and ICT to empower at-risk trafficking youths in Thailand ณ โรงแรมในทอนบุรี จ.ภูเก็ต ซึ่งในโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (http://www.dordek.org) ร่วมกับศูนย์ไอซีทีภูเก็ต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ดำเนินการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี คุณศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กฯ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคุณธีรพันธุ์ เพ็ญโรจน์ รองผู้อำนวยการฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน
คุณศรีศักดิ์ ไทยอารี 
    สำหรับเป้าหมายของโครงการนี้ คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะไอซีทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเยาวชนจากการค้ามนุษย์ หรือการย้ายถิ่นฐาน ตามหลักสูตรของบริษัทไมโครซอฟท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษา เยาวชน ในจังหวัดชายแดนใต้ 400 คน ครูหรือเยาวชน แกนนำ 30 คน ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-พ.ย.59 โดยใช้ฐานสถานที่และทรัพยากรด้านไอซีทีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) เป็นฐาน ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินงานโดยอาศัยศักยภาพชมรมนักศึกษา มรย. ได้แก่ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา เป็นองค์กรขับเคลื่อน เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่บัณฑิตก่อนออกไปทำงาน และในอนาคตอาจมีความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์ และ มรย. นับเป็นประโยชน์กับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะรองรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) 

ไม่มีความคิดเห็น: