วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมกรรมการ The 1st Deep South Youth Congress Meeting

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้รับเกียรติเชิญจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม The 1st Deep South Youth Congress Meeting ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยร่วมกิจกรรมกับผู้แทนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ทำงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมมือดำเนินงานในด้านป้องกัน ส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ คิดเชิงสร้างสรรค์ ร่วมทำหรือขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อความสงบและสันติสุขให้เกิดในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
ไม่มีความคิดเห็น: