วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

นำเสนองานโครงการวิจัยระบบชี้แนะออนลไน์ (Coaching Online) แก้ปัญหาการพัฒนาครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. สถาบันรามจิตติ จัดกิจกรรมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในกิจกรรมครั้งนี้ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้มีโอกาสนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบชี้แนะออนไลน์ (Online Coaching) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพครูในสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องภาระงานสอนมากไม่สามารถเข้าอบรมพัฒนาตนเองได้ในเวลาปกติ และมีงบประมาณที่จำกัดในการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งคาดหวังว่าผลการวิจัยจะสามารถพัฒนาระบบการให้คำชี้แนะออนไลน์แก่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน รวมทั้งครูผู้สอนด้วยกันเองทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และต่างพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ต่อไป โปรดติดตามผลงานวิจัยในโครงการนี้ต่อไป

   นอกจากนั้น ยังมีชุดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ได้แก่
  
  1. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ" โดยอาจารย์กรวิภา ขวัญเพ็ชร 
  2. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง วิจัยทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย นายเกินศักดิ์ ศรีสวย
  3. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง วิจัยและพัฒนาเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้บนฐานวิจัยด้านกระบวนการผลิตส่อสารคดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดย นายธนาวัฒน์ วยาจุต
  4. โครงการวิจัย เรื่อง ประสานและติดตามชุดโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมรับฟังทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และผู้แทนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  ซึ่งชุดโครงการวิจัยดังกล่าว นับเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป
    

ไม่มีความคิดเห็น: