วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

เว็บบล็อก: เครื่องมือจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับครูยุคใหม่

เว็บบล็อก (Weblog หรือ Web Blog) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ในโลกสังคมดิจิตอลประเภทหนึ่งในปัจจุบันซึ่งได้รับความนิยมและมีผู้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การสร้าง การรวบรวมและจัดเก็บเรื่องราว องค์ความรู้ ของบุคคล องค์กร รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ได้สะดวก สามารถค้นคืนและนำข้อมูลหรือสารสนเทศกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บบล็อกมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ ได้แก่ การให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สร้างและพัฒนาง่าย ไม่ต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลได้สะดวกอย่างเป็นระบบ สามารถส่งข้อมูลไปเผยแพร่หรือแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมสูง เช่น Facbook, Google+ ได้สะดวก
     ในปัจจุบัน ก็มีองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆ ให้บริการองค์ความรู้ เรื่องราวขององค์กรในรูแบบเว็บบล็อกอยู่มากมาย ทั้งเว็บบล็อกประเภทให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และคิดค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการใช้ความสามารถและพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูยุคใหม่หรือเรียกว่ายุคสังคมออนไลน์ ตัวเว็บบล็อกเองก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ และใช้สำหรับรวบรวมประวัติส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ สะดวกต่อการสร้างและการดูแล สะดวกในการแลกเปลี่ยน  ส่งเสริมทักษะการคิด ส่งเสริมทักษะการเขียน ฝึกทักษะการเขียน (พิมพ์) อย่างเป็นระบบ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งต่างจากเครื่องมือเครือข่ายสังคมอื่นๆ เช่น Facebook, Twitter และ Google+ ที่เน้นกระบวนการสื่อสารของสมาชิกมากกว่า การรวบรวมและการเผยแพร่เรื่องราวอย่างเป็นทางการ

ตัวอย่างเว็บบล็อกของครูผู้สอน เช่น
  • http://krutao.wordpress.com  ครูพรรณภา โพธิ์หลำ ซึ่งใช้บริหารของเว็บไซต์ Wordpress (www.wordpress.org) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
  • http://narasikkalaithai.blogspot.com คุณครูหยาดฝน  ส่าหีม โรงเรียนนราสิกขาลัย ที่พัฒนาเว็บบล็อกสำหรับสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ใช้ Blogger (www.blogger.com) เป็นเครื่องมือ
  • http://kruumuu.blogspot.com/ ครูเผชิญ สร้อยศิลา ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม ใช้ Blogger เป็นเครื่องมือเช่นกัน
         สำหรับตัวอย่างการพัฒนาเว็บบล็อกให้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ http://thai3p.blogspot.com
เอกสารอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น: