วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย "มีวินัย มีจิตสาธารณะ และมีสัมมาคารวะ" ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

 
     การจัดการการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่บริหารจัดการด้วย Moodle LMS สามารถประยุกต์ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมด้านจิตพิสัย โดยใช้กิจกรรม บันทึกความก้าวหน้า (Journal Module) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาแต่ละคนบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งจิตพิสัยของตนเองที่ได้ปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ (ผู้สอนต้องเชื่อมั่นว่านักศึกษามีความซื่อสัตย์ในการบันทึก)  ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะกำหนดให้มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม (เกณฑ์ สกอ. 2.8)  คือ "มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ"
    

     ดังนั้น ผู้สอนจึงกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนบันทึกพฤติกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องการมี "วินัย มีจิตสาธารณะ มีสัมมนาคารวะ"  บันทึกพฤติกรรมตนเองไว้ในกิจกรรมนี้ ซึ่งใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์  ดังนั้น นักศึกษาแต่ละคนก็จะต้องมีการบันทึกพฤติกรรมไว้ทั้งหมด 16 ครั้ง  ผู้สอนให้ คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน ตามสัดส่วนที่นักศึกษาบันทึกพฤติกรรมไว้  การบันทึกความก้าวหน้าของพฤติกรรมของนักศึกษา ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการบันทึกพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากที่กล่าวมา นับเป็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เสริมชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่งซึ่งผู้สอนและผู้เรียนพบกันทางห้องเรียนเสมือน ทำให้ชั้เรียนอีเลิร์นนิ่งมีโอกาสวัดจิตพิสัยผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: