วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสร้างแรงจูงใจผู้เรียนระบบอีเลิร์นนิ่งด้วยคะแนนจากการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้

ภาพที่ 1 รายงานคะแนนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่บริหารจัดการด้วย Moodle LMS
       การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของหลายๆ สถาบันการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสาเหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้เรียนไม่เข้าเรียนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง (ไม่เข้าห้องเรียน) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งโดยทั่วไปมักจะใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนรู้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า LMS (Learning Management System)  เช่น Moodle,  Atutor,  Claroline, Sakai  และ อื่นๆ อีกมากมาย  ทั้งประเภทฟรีและเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีความสามารถในการจัดการระบบสนับสนุนการเรียน เช่น จัดการรายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน การลงทะเบียน  และมีความสามารถจัดการสร้างเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ได้ เช่น สร้างเว็บเพจ  สร้างกิจกรรมการมอบหมายการบ้าน การสร้างแบบทดสอบ การสร้างกิจกรรมกระดานเสวนา (Forum) โดยแต่ละกิจกรรมสามารถกำหนดคะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ สามารถนำคะแนนมาใช้ร่วมกับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาได้โดยสะดวกภาพที่ 2 ขั้นตอนการส่งคะแนนออก (Export) จากระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นเอกสาร Excel 
     การนำคะแนนประเมินกิจกรรมการเรียนรู้หรือคะแนนจากแบบทดสอบออนไลน์ จากระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลระดับการเรียนในรายวิชา เป็นการบังคับให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนอีเลิร์นนิ่งทางอ้อม ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเข้าทำกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง นับเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจและรับผิดชอบเข้าชั้นเรียน ให้ความสำคัญทำกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง จึงนับเป็นเทคนิคหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งของผู้สอนให้ประสบความสำเร็จ และจะส่งผลให้การใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งของสถาบันการศึกษาประสบผลสำเร็จ ไปด้วย
ภาพที่ 3 ตัวอย่างรายละเอียดคะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา

    อย่างไรก็ตาม หากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สอนจัดการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้มีการนำผลการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งไปใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการปฏิบัติการสอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน และเป็น KPI หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการสอนในรอบปี ก็จะส่งเสริมให้ผู้สอนสนใจจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งมากยิ่งขึ้น


ภาพที่ 4 ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Execel มาคำนวณคะแนนที่ต้องการใช้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: