วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ทักษะในศตวรรษที่ 21: การออกแบบและการนำเสนอสื่อจากการเรียนรู้เป็นทีม

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือทำ ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี คือ การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับชีวิตและสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะต้องนำไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือวิชาชีพของเขา
    พัฒนาการของผู้เรียน เกิดจากการได้ลงมือทำงานร่วมกันเป็นทีม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสำคัญ และออกแบบ วางแผนในการนำเสนอ ผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และให้กำลังใจในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน จนสามารถบรรลุและสำเร็จเป้าหมายของการเรียนรู้ได้
    การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา WBI ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตมีวิชาชีพครู ที่เก่งทักษะการสอนในสภาพแวดล้อมบนเว็บ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากผลการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน: ออนไลน์หรือนอกห้องเรียน ในสัดส่วน 30:70 ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองสูง  ข้อสังเกตคือ การใช้ภาษาไทยทั้งการพูด การนำเสนอ การเขียน (ในเว็บบล็อก) ซึ่งเดิมค่อนข้างเป็นปัญหา เริ่มดีขึ้นตามลำดับ นักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 ความคิดเห็น:

pg slot กล่าวว่า...

pg game slot pocket games ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าติดตามในโลกของเกมสล็อตออนไลน์ pg slot เกมนี้ไม่เพียงทำให้ผู้เล่นตื่นเต้นและสนุกสนาน กราฟิกที่ทันสมัยและความคล่องตัว