วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปีการศึกษา 2561เนื้อหาการนิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันนี้ คือ ทำอย่างไรที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้  พัฒนาตนเองให้เป็น
"ครูนักออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
Soft Skill และ Hard Skill สำหรับการออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต"  
  การพัฒนาครูคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการออกแบบการสอน โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญ ทำอย่างไรให้ครูรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือไปสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพต่อไป
  • ปัญหาสำคัญ ที่รับทราบจากประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1. เวลาสำหรับการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ มีข้อแนะนำให้บูรณาการแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชิ้นงาน การประเมินชิ้นงาน ดูพัฒนาการของผู้เรียน มากกว่าการเรียนการสอนเพื่อสอบให้คะแนน)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีข้อแนะนำ ใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กลุ่มเป็นฐาน)
  3. นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ระดับชั้น ป.2) มีข้อแนะนำให้ผู้เรียนจากสื่อวิดทัศน์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถามให้ผู้เรียนตอบ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน และเสนอแนะให้ทำวิจัยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาไทย โดยทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนภาษาไทย


ไม่มีความคิดเห็น: