วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการเขียน ทักษะการสรุปความด้วยเว็บบล็อก

[ชุมชนการเรียนรู้ใน Google+]
บทบาทของผู้สอนสำหรับผู้เรียนยุค Gen i (Internet Generation) ในปัจจุบันนี้และในอนาคตข้างหน้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ การสอน (Instruction) มาเป็นผู้ที่ออกแบบและสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลกความเป็นจริง มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้เสนอแนะข้อมูลและสารสนเทศที่ผู้เรียนนำไปช่วยในการตัดสินใจ นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง แต่ที่สำคัญจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากการลงมือทำ (Learning by Doing) ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างทักษะการสรรค์สร้างผลงาน การสื่อสารและนำเสนอผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง ผู้สร้างสรรค์ มากกว่าการให้ผู้เรียนเป็นผู้เสพฝ่ายเดียว ผู้สอนควรสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยโจทย์หรืองานที่ท้าทายแก่ผู้เรียน ที่สำคัญไม่ดูแคลนความสามารถของลูกศิษย์หรือผู้เรียน เพราะแหล่งเรียนรู้ ความรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถค้นหาและพบได้ในโลกอินเทอร์เน็ต หรือกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet of Things: IoTs ได้ทั้งสิ้น (โปรดอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th/internet-of-things)


    จากประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ มรย. (http://www.yru.ac.th) ในรายละเอียดวิชา (มคอ.3) ได้มีการกำหนดผลการเรียนรู้ในด้านที่ 5 ไว้ คือด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ได้แก่ (1) วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ (2) ความสามารถใน
 การสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้ และการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้สอนได้กำหนดวิธีการประเมินผลจากการพัฒนาเว็บบล็อกจัดการความรู้ สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แต่ละครั้งจากทั้งผู้สอนและเพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อนร่วมชั้นเรียน นำเสนอผ่านเว็บบล็อกของผู้เรียนเอง ซึ่งพัฒนาด้วย Blogger (http://www.blogger.com) โดยมหาวิทยาลัยฯ ทำ MoU กับบริษัท Google ในการใช้ Google App for Education เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ ผลงานที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา จำนวน 30 คน ได้พัฒนาเว็บบล็อก นำเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้แต่ละครั้ง รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมของการทำงานมอบหมายการทำโครงการ (Project) ของทีม ซึ่งใช้ Project-based Learning: PjBl เป็นกิจกรรมสำคัญของการเรียนรู้ในรายวิชา ซึ่งข้อสังเกตของผู้สอนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น แต่ละคนสามารถสร้างผลงานเว็บบล็อก ตกแต่งและสรรค์สร้างวิธีการนำเสนอ รวมทั้งการแชร์เว็บบล็อกของตนเองให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ในชุมชน Google+ ซึ่งมีรุ่นพี่ที่เคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เป็นสมาชิกชุมชนด้วย ที่สำคัญการสะสมองค์ความรู้ รวมทั้งประวัติของผู้เรียนในเว็บบล็อกตนเอง จะเป็นประโยชน์ต่อการนำกลับมาใช้ในอนาคน
  ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บบล็อกของผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ (หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้องตกลงกันในหลักสูตร) ซึ่งเห็นว่าการใช้เว็บบล็อกในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับระบบอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับเครื่องมือ Socail Media หรือการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ สามารถสร้างทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำของผู้เรียนได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ ทักษะการใช้ไอซีทีในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ที่สำคัญคือทักษะการสรุปสาระการเรียนรู้จากการฟัง การอ่านเอกสารประกอบการสอนในแต่ละครั้ง สามารถนำเสนอในเว็บบล็อกของตนเอง เป็นการสร้างทักษะการฟัง การคิด การวิเคราะห์ การเขียน การนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบ ที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นการสร้างลักษณะนิสัยสำคัญคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การฝึกลักษณะนิสัยการตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บบล็อกของผู้เรียนในรายวิชา ดังนี้

 1. รหัส 405709001 นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง http://ict405709001.blogspot.com 
 2. รหัส 405709002 นางสาวอัฟรีมา ลาแห http://afreema002.blogspot.com 
 3. รหัส 405709003 นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ http://sol003.blogspot.com
 4. รหัส 405709004 นายอับดุลการีม มะดีเยาะ http://am-ka.blogspot.com
 5. รหัส 405709005 นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ http://ainee-s.blogspot.com/
 6. รหัส 405709006 นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ http://annur006.blogspot.com
 7. รหัส 405709007 นายอิมรอน สุหลง http://405709007.blogspot.com
 8. รหัส 405709008 นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู http://at09008.blogspot.com
 9. รหัส 405709009 นางสาวซูไบดะห์ ลาเต๊ะ http://sl009.blogspot.com/
 10. รหัส รหัส 405709010 นางสาวนัสริน โซ๊ะสะอิ http://rin10.blogspot.com
 11. รหัส 405709011 นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธิ์ http://benjavan09011.blogspot.com
 12. รหัส 405709012 นางสาวโซฟียา เปาะจิ http://sofeeyapohji.blogspot.com
 13. รหัส 405709014 นางสาวตอยีบะห์ ซากา http://toyibah405709014.blogspot.com
 14. รหัส 405709017 นางสาวยามีลา อาแซ http://yamila017.blogspot.com
 15. รหัส 405709018 นางสาวฟิตรี โตะกือจิ http://ft09018.blogspot.com
 16. รหัส 405709019 นายอากรัน อาแด http://aa09019.blogspot.com
 17. รหัส 405709020 นางสาวสนธเยศ นามสกุล ขำนุรักษ์ http://sontayat.blogspot.com
 18. รหัส 405709021 นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ http://sa09021.blogspot.com
 19. รหัส 405709022 นายมุฮตาซีดีน เดียได http://muhtasideenict.blogspot.com
 20. รหัส 405709023 นางสาวพาอีซะห์ สะแม http://ps09023.blogspot.com
 21. รหัส 405709024 นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ http://sc09024.blogspot.com
 22. รหัส 405709025 นางสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์ http://sadiapretty.blogspot.com
 23. รหัส 405709029 นายมะรอกิ มามะ  http://marokicomart.blogspot.com
 24. รหัส 405709030 นายสมยศ ดีวิจิตร http://sd09030.blogspot.com
 25. รหัส 405709033 นายไฟซอล มามะ http://fm09033.blogspot.com
 26. รหัส 405709034 นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ  http://am09034.blogspot.com
 27. รหัส 405709035 นางสาว มาลีนี ลอแม  http://ict09035.blogspot.com
 28. รหัส 40570903ุ6 นางสาวอัสมาดี สาหะ  http://as09036.blogspot.com
 29. รหัส 405709037 นายอัมรัณ แปซะ http://ap09037.blogspot.com 
 30. รหัส 405709038 นายนิรสลัน จิใจ http://niroslanjijai.blogspot.com
สำหรับผลการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกิดขึ้น หลังจากการประเมินผลผู้เรียนและผลการเรียนในรายวิชา จะได้นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศเป็นบทความในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: