วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเรียนรู้จากการปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการสอน 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ (หรือสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งอยู่ในความดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านละ 5-6 คน ผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยนวัตกรรมชั้นเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติการสอน 2 ของนักศึกษาในสายครู (ครุศาสตรบัณฑิต) ซึ่งร่วมกันผลิตในบางสาขาวิชาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะครุศาสตร์ในบางสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความแข็งแกร่งด้านวิชาการหรือในศาสตร์เฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)  และความเข้มข้นของกิจกรรมเสริม/กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาครู โดยหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ (http://edu.yru.ac.th)
 

 


    สำหรับการทำวิจัยชั้นเรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นในนักศึกษาปฏิบัติการสอนได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยเฉพาะปัญหาหาการขาดแรงจูงใจ ขาดความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในรายวิชา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  จากการประเมินในเบื้องต้น หัวข้อที่นักศึกษาสนใจจัดทำวิจัยชั้นเรียน จนสำเร็จเป็นเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (เพื่อการประกอบการประเมินผลการเรียนในรายวิชาโดมีสัดส่วน 10% แต่งานที่นักศึกษาทำค่อนข้างหนักมาก) มีรายชื่อวิจัยดังนี้
 1. ผลการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้ Team – based Learning ร่วมกับ Google App
   ผู้วิจัย นางสาวนพมาศ เจ๊ะกา
 2. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
  ผู้วิจัย นายหญะร็อลอัสวัด ทองดี
 3. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บโดยใช้ Classstart เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)
  ผู้วิจัย นางสาวฮาคีมะห์ สือแม
 4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Google App สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ
  ผู้วิจัย นายอาหะมะไฟโรส โตะละ
 5. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ผู้วิจัย นางสาวซัฟวานี ดอเลาะ
 6. การพัฒนาเว็บบล็อก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  ผู้วิจัย นางสาวนูรีซา ลาแมปาแด

   จากข้อสังเกตและติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาปฏิบัติการสอน พบว่าสามารถเรียนรู้และดำเนินเนินการวิจัยจนสำเร็จได้ ด้วยความอุตสาหะ มานะพยายาม ซึ่งคาดว่านักศึกษาในสาขาวิชาทุกคน จะมีคุณลักษณะเดีียวกัน จึงนับเป็นอนาคตของการศึกษาในพื้นที่ ที่จะได้ครูที่มีคุณภาพ เก่งในเรื่องของศาสตร์ที่เรียน มีทักษะการสอนเน้นการใช้ไอซีที จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้สนใจ ได้ลงมือทำด้วยตนเอง ครูเหล่านี้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาของชาติในประเด็น "ปฎิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้สำเร็จลุล่วงได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: